Služby - 479162-2018

31/10/2018    S210

Dánsko-Kodaň: Rámcové zmluvy na poskytovanie hlavnej odbornej pomoci na mieste pri realizácii služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácii jednotlivých služieb programu Copernicus

2018/S 210-479162

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen K
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4151
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4151
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcové zmluvy na poskytovanie hlavnej odbornej pomoci na mieste pri realizácii služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácii jednotlivých služieb programu Copernicus

Referenčné číslo: EEA/DIS/R0/18/013
II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na predkladanie ponúk je zameraná na uzavretie rámcových zmlúv o službách s hospodárskymi subjektmi, ktoré poskytujú poradenské služby na podporu realizácie služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácie jednotlivých služieb programu Copernicus prevažne na mieste (v priestoroch EEA) a v obmedzenom rozsahu mimo miesta (v priestoroch dodávateľa alebo inde). Požaduje sa každodenná prítomnosť odborníkov na mieste a ich spolupráca s tímom EEA Copernicus v rôznych oblastiach a vykonávanie týchto úloh:

– návrh koncepcií na podporu obstarávaní,

– podpora správy výrobných zákaziek, a

– posudzovanie kvality výstupov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 4
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pozorovanie Zeme vzhľadom na krajinnú pokrývku/využívanie pôdy a geopriestorové metódy a techniky

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Práca sa bude vykonávať predovšetkým v priestoroch Európskej environmentálnej agentúry v Kodani (na mieste) alebo ojedinele v priestoroch dodávateľa (mimo miesta).

II.2.4)Opis obstarávania:

EEA hľadá poradcov v oblasti pozorovania Zeme vzhľadom na krajinnú pokrývku/využívanie pôdy a geopriestorových metód a techník.

Typické úlohy:

– definovať minimálny prístup na zabezpečenie kvality/kontrolu kvality výstupov služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus vrátane návrhu na výber vzorky a ukazovateľov, ktoré sa majú vypočítať, ktorý by uchádzači mali zabezpečiť,

– definovať nezávislý prístup na overovanie výstupov služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus, berúc do úvahy povahu údajov a úplnú špecifikáciu,

– navrhnúť spôsob odberu vzorky na zaistenie kvality.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

S úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi sa uzatvorí rámcová zmluva na počiatočné obdobie 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, od dátumu podpísania oboma zmluvnými stranami, s možnosťou maximálne 2 predĺžení, zakaždým na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Doplňujúce informácie

EEA použije na uzatvorenie rámcových zmlúv s viacerými hospodárskymi subjektmi kaskádový systém, aby mohla zvládnuť kolísavé pracovné zaťaženie v tejto oblasti a zároveň zachovať vysokokvalitné výstupy a zabezpečiť kontinuitu podnikania. V kaskádovom systéme budú najmenej 2 a najviac 3 uchádzači za predpokladu, že kritériá výberu a vyhodnotenia ponúk spĺňa dostatočný počet uchádzačov.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Referenčné údaje

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Práca sa bude vykonávať predovšetkým v priestoroch Európskej environmentálnej agentúry v Kodani (na mieste) alebo ojedinele v priestoroch dodávateľa (mimo miesta).

II.2.4)Opis obstarávania:

EEA hľadá poradcov v oblasti referenčných údajov.

Typické úlohy:

– podporovať tím Copernicus pri riadení projektov referenčných údajov (napr. EÚ-DEM, EU-Hydro), pričom sa zohľadní riešenie programu Copernicus na úrovni monitorovania digitálnych podnikaní (DEM) v rámci prípravy ESA a DEM, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch, pričom sa zabezpečí úplné pokrytie, harmonizácia špecifikácií, údajov a informačnej politiky programu Copernicus,

– podporovať tím programu Copernicus pri porozumení a hodnotení osobitnej potreby referenčných údajov, ako vyjadrila služba programu Copernicus, berúc do úvahy prípadnú možnosť zlúčenia špecifických požiadaviek do jednej spoločnej požiadavky naprieč službami.

– podporiť tím programu Copernicus prostredníctvom uplatňovania prípadov využitia vzoriek získaných počas geopriestorových analýz vybraných referenčných údajov v kombinácii s produktmi služieb programu Copernicus.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

S úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi sa uzatvorí rámcová zmluva na počiatočné obdobie 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, od dátumu podpísania oboma zmluvnými stranami, s možnosťou maximálne 2 predĺžení, zakaždým na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Doplňujúce informácie

EEA použije na uzatvorenie rámcových zmlúv s viacerými hospodárskymi subjektmi kaskádový systém, aby mohla zvládnuť kolísavé pracovné zaťaženie v tejto oblasti a zároveň zachovať vysokokvalitné výstupy a zabezpečiť kontinuitu podnikania. V kaskádovom systéme budú najmenej 2 a najviac 3 uchádzači za predpokladu, že kritériá výberu a vyhodnotenia ponúk spĺňa dostatočný počet uchádzačov.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komunikácia a zvyšovanie informovanosti

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Práca sa bude vykonávať predovšetkým v priestoroch Európskej environmentálnej agentúry v Kodani (na mieste) alebo ojedinele v priestoroch dodávateľa (mimo miesta).

II.2.4)Opis obstarávania:

EEA hľadá poradcov v oblasti komunikácie a zvyšovania informovanosti

Typické úlohy vykonávané na mieste:

– koordinovať udalosti súvisiace s programom Copernicus hosťované v EEA a mimo EEA,

– rozvíjať a písať obsah pre internú a externú mediálnu komunikáciu vrátane internetu (webové stránky a kanály sociálnych médií), videa, tlače a e-mailu,

– vytvárať scenáre krátkych (5 až 10 min) videí týkajúcich sa zavádzania/propagácie nových produktov alebo nových funkcií produktov služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a/alebo videí popisujúcich možné oblasti použitia,

– udržiavať vybrané kanály sociálnych médií,

– udržiavať databázu zainteresovaných strán služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus,

– vypracovať návrhy na obchodné tovary, koordinovať ich výrobu a šírenie.

Typické úlohy vykonávané mimo miesta:

– Poskytovať služby zákazníckej podpory (pokrývajúce všetky produkty služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus) od pondelka do piatka, okrem štátnych sviatkov v Dánsku a EÚ, v čase od 9:00 do 17:00 hod. SEČ. Len v anglickom jazyku.

– Organizovať a vykonávať on-line školenia/workshopy pre vybrané produkty služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus.

– Pripraviť a šíriť spravodajské položky portálu služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus.

– Udržiavať elektronické informačné letáky (1 – 2 strany) aktualizované. Úloha zahŕňa vytváranie a aktualizáciu informačných letákov produktov po vytvorení alebo aktualizácii nových produktov.

– Systematicky vyhľadávať príslušné prípady využitia pôdy v rámci programu Copernicus, nadväzovať kontakty so zúčastnenými inštitúciami a jednotlivcami, analyzovať zhromaždené prípady využitia a registrovať ich do databázy prípadov využitia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

S úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi sa uzatvorí rámcová zmluva na počiatočné obdobie 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, od dátumu podpísania oboma zmluvnými stranami, s možnosťou maximálne 2 predĺžení, zakaždým na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Doplňujúce informácie

EEA použije na uzatvorenie rámcových zmlúv s viacerými hospodárskymi subjektmi kaskádový systém, aby mohla zvládnuť kolísavé pracovné zaťaženie v tejto oblasti a zároveň zachovať vysokokvalitné výstupy a zabezpečiť kontinuitu podnikania. V kaskádovom systéme budú najmenej 2 a najviac 3 uchádzači za predpokladu, že kritériá výberu a vyhodnotenia ponúk spĺňa dostatočný počet uchádzačov.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Geografické informačné systémy, geo-informačné technológie a spracovanie hromadných údajov

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Práca sa bude vykonávať predovšetkým v priestoroch Európskej environmentálnej agentúry v Kodani (na mieste) alebo ojedinele v priestoroch dodávateľa (mimo miesta).

II.2.4)Opis obstarávania:

EEA hľadá poradcov v oblasti geografických informačných systémov, geo-informačných technológií a spracovania hromadných údajov

Typické úlohy:

– Vytvárať balíky súborov geopriestorových údajov, aby mohli byť rozšírené (harmonizácia, formáty, projekcie. priestorové rozlíšenie atď.).

– Vykonávať požadované aktualizácie existujúcich produktov programu Copernicus.

– Udržiavať Katalóg produktov programu Copernicus, aby sa zabezpečil súlad metaúdajov dátových súborov programu Copernicus s INSPIRE.

– Udržiavať údajové súbory s veľmi vysokým a vysokým rozlíšením.

– Publikovať služby programu Copernicus súvisiace s rozhraním WMS na serveri ArcGIS a udržiavať webové mapy v ArcGIS online.

– Udržiavať obsah máp na portáli programu Copernicus.

– Optimalizovať výkon portálu služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus.

– Zabezpečiť prevádzkovú dostupnosť pre koncových užívateľov a interoperabilitu medzi vybranými (bežnými) platformami, operačnými systémami a prehliadačmi.

– Všeobecná podpora tímu programu Copernicus pri geoinformatických úlohách.

– Udržiavať dokumentáciu týkajúcu sa všetkých krokov a postupov spracovania údajov.

– Spolupracovať so službami týkajúcimi sa prístupu k údajom a informačnými službami (DIAS – Data Access and Information Service) v mene tímu monitorovania pôdy programu Copernicus.

– Podporiť tím programu Copernicus pri príprave údajov a produktov monitorovania pôdy na účely integrácie s DIAS:

– Podporiť tím programu Copernicus pri definovaní vhodnej stratégie vytvorenia a prispôsobenia portfólia služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus s ohľadom na iniciatívu viac-cloudovej služby pre hromadné údaje, ktorá vzniká v Európe a to najmä v súvislosti s pozorovaním Zeme.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

S úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi sa uzatvorí rámcová zmluva na počiatočné obdobie 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, od dátumu podpísania oboma zmluvnými stranami, s možnosťou maximálne 2 predĺžení, zakaždým na obdobie 12 (dvanásť) mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Doplňujúce informácie

EEA použije na uzatvorenie rámcových zmlúv s viacerými hospodárskymi subjektmi kaskádový systém, aby mohla zvládnuť kolísavé pracovné zaťaženie v tejto oblasti a zároveň zachovať vysokokvalitné výstupy a zabezpečiť kontinuitu podnikania. V kaskádovom systéme budú najmenej 2 a najviac 3 uchádzači za predpokladu, že kritériá výberu a vyhodnotenia ponúk spĺňa dostatočný počet uchádzačov.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v oddieloch 2.2.1 a 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/12/2018
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/12/2018
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Priestory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov (1 zástupca za uchádzača). Požaduje sa, aby o tom vopred informovali útvar EEA pre obstarávanie, a to najneskôr do 30.11.2018, e-mailom na adrese procurement@eea.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Uchádzači si môžu prevziať súťažné podklady a akékoľvek dodatočné informácie z webovej stránky pre elektronické obstarávanie: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4151. Táto webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzača, aby počas výberového konania pravidelne sledoval jej aktualizácie a úpravy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/10/2018