Diensten - 479164-2018

31/10/2018    S210

Zweden-Solna: Beheer van surveillancegegevens, analyse van GIS-gegevens, biostatistiek en diensten inzake documentbeheer.

2018/S 210-479164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 187-421526)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
Postadres: Gustav III:s Boulevard 40
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 16973
Land: Zweden
Contactpersoon: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ecdc.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer van surveillancegegevens, analyse van GIS-gegevens, biostatistiek en diensten inzake documentbeheer.

Referentienummer: OJ/2018/SRS/8990
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72322000 Gegevensbeheerdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het ECDC is op zoek naar diensten voor het beheer van volksgezondheidsgegevens en -documenten, met inbegrip van het beheer van geogecodeerde gegevens en bijbehorende systemen, en omvangrijke gegevens uit de gezondheidszorg. Bovendien heeft het ECDC diensten nodig op het gebied van epidemiologische statistische analyse, met inbegrip van studieopzet, statistisch advies en de ontwikkeling van toepassingen in R.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-421526

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 16/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: