Usługi - 479164-2018

31/10/2018    S210

Szwecja-Solna: Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatystyczne oraz usługi zarządzania dokumentami

2018/S 210-479164

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 187-421526)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Adres pocztowy: Gustav III:s Boulevard 40
Miejscowość: Solna
Kod NUTS: SE SVERIGE
Kod pocztowy: 16973
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ecdc.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie danymi związanymi z nadzorem, analiza danych GIS, usługi biostatystyczne oraz usługi zarządzania dokumentami

Numer referencyjny: OJ/2018/SRS/8990
II.1.2)Główny kod CPV
72322000 Usługi zarządzania danymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

ECDC zamierza zawrzeć umowę o usługi zarządzania danymi i dokumentami dotyczącymi zdrowia publicznego, w tym zarządzania danymi geokodowanymi i powiązanymi systemami oraz dużymi zbiorami danych z systemów opieki zdrowotnej. Ponadto ECDC wymaga usług w zakresie epidemiologicznej analizy statystycznej, w tym projektów badań, doradztwa statystycznego i opracowywania aplikacji w języku R.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 187-421526

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 14/11/2018
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 16/11/2018
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: