Έργα - 479171-2018

31/10/2018    S210    Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Έργα - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υγειονομικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

2018/S 210-479171

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 205-467118)

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU
Ταχ. κωδικός: L-1615
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Service des appels d'offres et contrats
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4398-47611
Φαξ: +352 4398-46667

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eca.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υγειονομικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αριθμός αναφοράς: AO 675
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45300000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι η επιλογή του αναδόχου που θα παράσχει υπηρεσίες συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στα κτίρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα αναλάβει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών.

Η σύμβαση αποτελείται από δύο ξεχωριστές παρτίδες:

— παρτίδα 1: συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ασφάλειας και ηλεκτρολογικές εργασίες στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

— παρτίδα 2: συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού/υγειονομικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και υγειονομικών εργασιών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/10/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 205-467118

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: VI.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Συμπληρωματικές πληροφορίες
Αντί:

Έχει προγραμματιστεί επιτόπια επίσκεψη στις:

— 7.11.2018 στις 10:00 για την παρτίδα 1 και

— 8.11.2018 στις 10:00 για την παρτίδα 2.

Διάβαζε:

Έχει προγραμματιστεί επιτόπια επίσκεψη στις:

— 6.11.2018 στις 10:00 για την παρτίδα 1 και

— 7.11.2018 στις 10:00 για την παρτίδα 2

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: