Diensten - 479299-2019

11/10/2019    S197

Polska-Warszawa: Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

2019/S 197-479299

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 5A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-184
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@csioz.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csioz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa relokacji, usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz usługi łączy dostępowych

Numer referencyjny: WZP.270.127.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72610000 Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa relokacji, usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz usługi łączy dostępowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 662 560.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32412100 Sieć telekomunikacyjna
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
50312000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość połączenia do sieci Internet / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przechowywania obrazu z monitoringu / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia opcjonalnego w zakresie przeniesienia do Kolokacji do 5 magazynowanych szaf i zwiększenia ilości kolokowanych szaf o maksymalnie 5 szaf.

2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia opcjonalnego w zakresie wykonania przyłączenia do sieci GOV-NET i zmiany przepustowości interfejsów SAN.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany od dnia zawarcia umowy przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi kolokacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 126-308657
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Usługa relokacji, usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz usługi łączy dostępowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ATM S.A.
Adres pocztowy: ul. Grochowska 21a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-186
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 756 985.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 662 560.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2019