Diensten - 479299-2019

11/10/2019    S197

Polen-Warschau: Computerondersteuningsdiensten

2019/S 197-479299

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Postadres: ul. Stanisława Dubois 5A
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-184
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@csioz.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.csioz.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: https://csioz.gov.pl/zamowieniapubliczne
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa relokacji, usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz usługi łączy dostępowych

Referentienummer: WZP.270.127.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72610000 Computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 662 560.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32412100 Telecommunicatienetwerk
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 126-308657

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Usługa relokacji, usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz usługi łączy dostępowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ATM S.A.
Postadres: ul. Grochowska 21a
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-186
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 756 985.37 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 662 560.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2019