Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 479309-2021

22/09/2021    S184

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2021/S 184-479309

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, UČITELJSKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 72226488129
Poštanska adresa: SAVSKA CESTA 77
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Irena Tadić
E-pošta: irena.tadic@ufzg.hr
Telefon: +385 16327385
Telefaks: +385 16177860
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ufzg.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0033862
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu zgrade od potresa, Savska cesta 77, Zagreb (Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom)

Referentni broj: EVV-01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Priprema projektne i tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade na lokaciji Savska cesta 77, Zagreb

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 432 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Priprema projektne i tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade na lokaciji Savska cesta 77, Zagreb s ciljem cjelovite obnove zgrade oštećene u potresu. Predmet nabave je detaljno opisan u Projektnom zadatku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 2 – Projektant građevinskog dijela projekta - Broj glavnih projekata konstrukcije koje je stručnjak izradio u skladu s tablicom danom u poglavlju 6.7.2 Uputa ponuditeljima. / Ponder: 20 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 3 – Projektant strojarskog dijela projekta - Broj glavnih strojarskih projekata koje je stručnjak izradio u skladu s tablicom danom u poglavlju 6.7.2 Uputa ponuditeljima. / Ponder: 20 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 5 – Projektant Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade - Broj projekata kako je navedeno u tablici danoj u poglavlju 6.7.2 Uputa ponuditeljima. / Ponder: 20 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 6 – Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara - Broj elaborata zaštite od požara koje je stručnjak izradio u skladu s tablicom danom u poglavlju 6.7.2 Uputa ponuditeljima. / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 30 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 432 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 7
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Priprema projektne i tehničke dokumentacije za obnovu infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom sufinancirat će se sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kako je navedeno u DON-u - Upute ponuditeljima i prijedlogu ugovora.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Učiteljski fakultet, Zagreb, Savska cesta 77, soba 330/ 3.kat (vijećnica)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/09/2021