Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 479384-2021

22/09/2021    S184

Danmark-Ballerup: Installation af elektrisk og mekanisk udstyr

2021/S 184-479384

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Emil Haun Hansen
E-mail: ehha@kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ordretildeling - Smedearbejde Ø

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indgik i 2017 efter gennemførelse af et udbud fire rammeaftaler om elarbejder og smedearbejder på Forsvarets skibe; to rammeaftaler angående elarbejder, der er geografisk opdelt til udførelse i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark, og to rammeaftaler angående smedearbejder, der ligeledes er geografisk opdelt til udførelse i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark.

FMI har forlænget hver af de fire rammeaftaler med 12 måneder, jf. beskrivelsen i pkt. IV.1.1).

FMI har indrykket en særskilt bekendtgørelse om indgået kontrakt for hver rammeaftale. Denne bekendtgørelse angår forlængelsen af rammeaftalen om smedearbejder til udførelse i Østdanmark (Smedearbejder Øst), som ved parallelle delrammeaftaler er indgået med følgende to leverandører: Asger G. Jørgensen A/S og Stæhr Marine Engineering A/S.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI har forlænget Smedearbejder Øst-rammeaftalen med 12 måneder. Dette skyldes, at genudbuddet af rammeaftalen er forsinket, og at de arbejder, som FMI anskaffer via rammeaftalen, er stærkt bidragende til at holde Søværnets skibe på det krævede funktionsniveau i forhold til de opgaver, som skibene skal løse. Det er FMIs vurdering, at denne forlængelse af løbetiden ikke udgør en ændring af et grundlæggende element i rammeaftalen, og ændringen derfor kan foretages inden for den afholdte udbudsproces og de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 121-321327
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om smedearbejder på Forsvarets skibe (Østdanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Asger G. Jørgensen A/S
Postadresse: Stationsvej 3
By: Stenlille
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4295
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale om smedearbejder på Forsvarets skibe (Østdanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stæhr Marine Engineering A/S
Postadresse: Havnepladsen 12
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den anslåede samlede værdi af forlængelsen af Smedearbejder Øst-rammeaftalen, som udgøres af de to underliggende parallelle aftaler.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI har fulgt proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen blev ikke indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 2021/S 121-321324 er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2021