Leveringen - 479415-2020

Submission deadline has been amended by:  544414-2020
12/10/2020    S198

Polen-Olsztyn: Orthopedische implantaten

2020/S 198-479415

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Nationaal identificatienummer: PL622
Postadres: Al. Wojska Polskiego 37
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-228
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Baranowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telefoon: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawę protez stawowych oraz implantów kręgosłupa.

Referentienummer: ZPZ-48/09/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100 Orthopedische implantaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa protez stawowych oraz implantów kręgosłupa. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik do niniejszej specyfikacji – formularz cenowy oraz wzór umowy

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Proteza trzonu do odcinka szyjnego, piersiowego i lędzwiowego. Wykonana z materiału: tytan, przekrój okrągły lub owalny, mechanizm rozprężania lub dystrakcji lub konstrukcja modułowa, płytki graniczne z możliwością zmiany kąta. Średnica płytek granicznych co 5mm z przedziału 13 – 30mm, min.3 rozmiary dostosowane do kręgosłupa szyjnego, piersiowego,ledzwiowego. Zestaw narzędzi do implantacji. Kpl. 3

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100 Orthopedische implantaten
33697110 Botcement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1a Cement z mieszalnikiem Szt. 15

1b Zestaw igieł do podawania cementu Kpl. 15

1c Zestaw strzykawek Kpl. 15

1d Igła biopsyjna Szt. 45

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183200 Orthopedische protheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, dostępny w minimum 10 rozmiarach. W części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową lub warstwą hydroksyapatytu. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high offset. szt. 75

2 Proteza modularna, tytanowa, bezcementowa, przeznaczona do rewizyjnych alloplastyk stawu biodrowego i w niektórych przypadkach jako trzpień poresekcyjny po resekcji części bliższej kości udowej. Kształt trzpienia oparty jest o projekt trzpienia rewizyjnego wg prof Wagnera. Składa się z trzpienia udowego średnice od 14 do 28 mm dla trzpienia prostego oraz wygiętego z możliwością blokowania dystalnego. Długość od 120 mm do 260 mm. Część szyjkowo – krętarzowa w sześciu długościach od 55mm do 105 mm, dla każdego rozmiaru dwa kształty cylindryczny oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Oba elementyosadzone na stożku Morse'a blokowane za pomocą nakrętki. Technika operacyjna stwarza możliwości połaczenia obu elementów już po osadzeniu trzpienia w kości udowej szt. 5

3 Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy, prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną. Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. szt. 75

4 Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty hydroksyapatytem, w min. 9 rozmiarach prawych i lewych. Dostępność wersji waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14. szt. 2

5 Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. O długosciach 190mm, 225mm, 265,mm 305 mm i min 7 średnicach szt. 10

6 Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa lub tytanowa pokryta hydroksyapatytem. Wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby, rewizyjnej z bolcami stabilizującymi oraz uchwytem na śrubę i wersji cementowej, wkładka polietylenowa nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm. kpl. 10

7 Panewka tytanowa press- fit w rozmiarach od 42 do 68 mm. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację kpl. 150

8 Kosz tytanowy porowaty o strukturze gąbczastej umożliwiającej przerastanie kości. Średnica od min 54 do min 76 mm. W komplecie uzupełnienie stropu z analogicznego materiału, możliwość zamocowania śrubami. kpl. 5

9 Wkładki panewkowe z polietylenu wysokiej jakości z kapą antyluksacyjną. Wkładki pasujące do głów 22,2, 28,32 i 36 mm. szt. 150

10 Wkładka ceramiczna z ceramiki typu Biolox Delta lub równoważnej ceramiki pod głowę 28, 32 i 36 mm. szt. 10

11 Głowa metalowa o średnicy 22,2, 28, 32 i 36 mm. szt. 80

12 Głowa ceramiczna z ceramiki typu Biolox Delta lub równoważnej ceramiki o średnicy 28, 32 i 36 mm. szt. 70

13 Ostrze do piły szt. 150

14 Śruba do mocowania panewki różnej długości od 20 do 40mm szt. 50

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183200 Orthopedische protheses
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Endoproteza cementowa stawu kolanowego: X X

1a Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 10 rozmiarach. szt. 100

1b Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. szt. 100

1c Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu, mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. szt. 100

1d Ostrze do piły szt. 100

2 Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego: X X

2a Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 10 rozmiarach. szt. 3

2b Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. szt. 3

2c Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu, z możliwością wymiany wkładki, mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. szt. 3

2d Ostrze do piły szt. 5

3a Endoproteza jedno przedziałowa stawu kolanowego, dostępna w co najmniej 5 rozmiarach uda i 6 rozmiarach piszczeli, wkładki polietylenowe, anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing), w co najmniej trzech wielkościach i wysokości od 3 do 9 mm (tolerancja +/- 1 mm), stopniowane co 1 mm. X X

3a udo szt. 100

3b piszczel szt. 100

3c wkładka polietylenowa szt. 100

3d ostrze do piły szt. 100

4 Endoproteza jedno przedziałowa stawu kolanowego, hypoalergiczna dostępna w co najmniej 5 rozmiarach uda i 6 rozmiarach piszczeli, wkładki polietylenowe, anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing), w co najmniej trzech wielkościach i wysokości od 3 do 9 mm (tolerancja +/- 1 mm), stopniowane co 1 mm. X X

4a udo szt. 5

4b piszczel szt. 5

4c wkładka polietylenowa szt. 5

4d ostrze do piły szt. 5

5 Proteza stawu rzepkowo – udowego komponent udowy anatomiczny prawy, lewy,wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 4 rozmiarach dla każdej ze stron. Komponent rzepki wykonany z polietylenu o wysokiej wytrzymałości typu Arcon w 3 rozmiarach oraz 2 typach z 1 lub 3 bolcami X X

5a udo szt. 3

5b rzepka szt. 3

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183200 Orthopedische protheses
33697110 Botcement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Cement kostny z gentamycyną 2x40g szt. 300

2 Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g szt. 65

3 Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy szt. 300

4 Zestaw do mieszania próżniowego podwójny szt. 80

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33697110 Botcement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Koszyk rekonstrukcyjny anatomicznie dopasowane odpowiednio do budowy anatomicznej pacjenta dla uzyskania optymalnej wytrzymałości mechanicznej wykonane z czystego tytanu. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Dolne ramie przystosowane do wbicia w kość kulszową. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm. szt. 3

2 Panewka Multi-Hole lub równoważna, tj. panewka rewizyjna, sferyczna typu press-fit, z porowatością na powierzchni panewki 75-80 %, przepuszczalność zbliżona do przepuszczalności kości. Możliwa stabilizacja śrubami. Zakres rozmiarów czaszy rewizyjnej od 48-80mm ze skokiem co 2mm. Wkład polietylenowy cementowany, wykonany z wysoko usieciowanego polietylenu najnowszej generacji. Insert neutralny lub z nachyleniem 10 stopni. Żłobkowana tylna strona wkładu zmniejsza naprężenie w warstwie cementowej i zapewnia stabilizacje rotacyjną. Duże średnice głów, do 40mm, dla większej stabilności i zakresu ruchów. szt. 3

3 Wkładka PE szt. 3

4 Łata do dna panewki (średnice 26,32,38mm) szt. 3

5 Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki skośny (lewy, prawy) szt. 3

6 Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki (54, 58mm) szt. 3

7 Podkładka klinowa (5, 10, 15 stopni) dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, oraz elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 3 wysokościach- średnice 26,32,38mm. szt. 3

8 Półkolisty element rekonstrukcyjny szt. 3

9 Śruba średnica 6,5mm, długość 20-60mm szt. 20

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33697110 Botcement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Część udowa anatomiczna – prawa/lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunieciem wiezadła PCL, wykonana ze stopu CoCr z mozliwoscią użycia podkładek dystalnych, posterior szt. 50

2 Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9,11,13,15,18,21 mm. Sterylizowana EtO szt. 50

3 Taca piszczelowatytanowa anatomiczna – prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień I połowicza podkładkę szt. 50

4 Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w 4 rozmiarach i 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8 mm do 15 mm. szt. 5

5 Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG szt. 5

6 Część udowa anatomiczna – prawa/lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunieciem wiezadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNb) którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal szt. 5

7 Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycieciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron szt. 5

8 Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycieciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron szt. 5

9 Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron szt. 8

10 Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25,30 mm. Sterylizowana w EtO szt. 8

11 Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120 lub 160 mm szt. 15

12 Trzpień offsetowy – zmieniający oś trzpienia lub kąt wzgledem implantu (2mm, 4mm,6mm), tytanowy szt. 5

13 Podkładki udowe – tytanowe, dystalne, tylne I łączone “L” mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby szt. 10

14 Podkładki piszczelowe – tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub szt. 15

15 Śruba do mocowania podkładek szt. 5

16 Ostrze kompatybilne z napędem w szpitalu szt. 20

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33697110 Botcement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Endoproteza cementowa stawu biodrowego pierwotna X X

1a Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach od 6,25 do 17,50, konus szyjki 12/14 oraz trzpieñ lateralizowany ze stopu CoCrMo w 5 rozmiarach szt. 75

1b Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm ze znacznikiem RTG, średnica wewnętrzna 32mm w wersji standard, zatrzaskowej i z 10-cio stopniowym okapem. szt. 75

1c Głowa bipolarna o średnicy od 42mm do 60 mm ze skokiem co 1mm. szt. 60

1d Głowa w średnicy 28mm i 32 mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. szt. 60

1e Ostrze jednorazowe szt. 100

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33697110 Botcement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem prostym X X

1a Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, bezcementowy, pokryty w 1/2 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, konus 12/14 w wersji standard i lateralizowanej (offset) szt. 50

1b Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach od 46 do 68 mm wykonana ze stopu tytanowego oraz panewka press-fit z porowatym pokryciem tytanowym wykonanym w technice 3D. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce 3-ch śrub stabilizujących. szt. 50

1c Wkład panewkowy z polietylenu typu crosslink standard i z 10 stopniowym okapem. szt. 50

1d Głowa w średnicy 32 mm i 36mm, wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki. szt. 75

1e Śruby do kości gąbczastej 15mm-50mm ze skokiem co 5mm szt. 20

1f Ostrze jednorazowe szt. 50

1g Głowa ceramiczna o średnicy 32mm i 36mm szt. 5

1h Wkładka ceramiczna o średnicy 32mm i 36mm szt. 5

1i Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach od 46 do 72 mm ze skokiem co 2mm z otworami do śrub na całym obwodzie panewka pokryta porowatym tytanem w technice 3D szt. 10

1j Augumenty panewkowe w 3 wysokościach: 10,15 i 20mm i 4 średnicach dla każdej wysokości. Augumenty wykonane w technice 3D z tytanu. szt. 10

2 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa X X

2a Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty antyalergiczną okładziną ceramiczną (TiN) Możliwość implantacji rzepki cementowej, polietylenowej lub mobilnej rzepki cementowej lub bezcementowej. szt. 5

2b Element piszczelowy uniwersalny typu mobile bearing, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach, pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. "szt.

" 5

2c Wkładka polietylenowa typu rotating platform w pięciu rozmiarach, o grubości od 10 do 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. "szt.

" 5

2d Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanowego (cementowe i bezcementowe) do części udowej i piszczelowej w długościach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm "szt.

" 5

2e Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach. szt. 5

2f Sleeve do części udowej z porowatego tytanu wykonany w technice 3D w 4 rozmiarach Szt. 5

2g Sleeve do części piszczelowej z porowatego tytanu wykonany w technice 3D w 4 rozmiarach Szt. 5

2h Podkładki uzupełniające ubytki kostne wykonane ze stopu tytanowego do części udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm. szt. 5

2i Podkładki uzupełniające ubytki kostne wykonane ze stopu tytanowego do części piszczelowej w wyskościach 5 i 10mm. szt. 5

2j Adapter trzpienia do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu 2mm i 4mm. szt. 5

2k Adapter trzpienia do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu od 0mm, 2mm, 4mm i 6mm. szt. 5

2l Ostrze jednorazowe szt. 5

3 Endoproteza cementowa hipoalergiczna pierwotna stawu kolanowego FB X X

3a Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylniego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. szt. 20

3b Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. szt. 20

3c Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach:10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm. szt. 20

3d Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, pokryte okładziną ceramiczną TiN, o przekroju 14mm i długościach: 25, 35 i 50mm. szt. 20

3e Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35m). szt. 5

3f Ostrze jednorazowe szt. 20

3g Podkładki do elementu piszczelowego jednostronne szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33697110 Botcement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Trzpień bezcementowy tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartośći 126 stopni. Konus 12/14 skrócony. szt. 50

2 Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki. szt. 50

3 Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. szt. 50

4 Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki. szt. 50

5 Metalowe głowy wykonane ze stopu metalu (cyrkon/niob) o zewnętrznej warstwie przekształconej w ceramikę, o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach. szt. 25

6 Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach. szt. 20

7 Głowy ceramiczne wykonane ceramiki typu Biolox Delta, o średnicy 32 oraz 36 mm, 3 długościach szyjki. szt. 10

8 Ostrza do napędu. szt. 50

9 Trzpień bezcementowy - tytanowy, dający możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L; trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. szt. 5

10 Kołnierz – tytanowy o długości 50mm pokrytych mocno porowatą powłoką tytanową oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej, w 4 grubościach – XS, S, M, L szt. 5

11 Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80 % na całym przekroju, z przestrzenna strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. W rozmiarach 48-58mm 9 otworów, w rozmiarach 60-80mm 12 otworów zlokalizowanych w kierunku kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wewnętrzna powierzchnia panewki gładko polerowana z bezcementowym mechanizmem mocującym dla wkładek polietylenowych zwyklych i z okapem. szt. 5

12 Wkładka polietylenowa - symetryczna i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm. szt. 5

13 Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. szt. 30

14 "Augmenty stropu panewki, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu, dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm, 18mm i 24 mm.

" szt. 5

15 Augmenty podpory - skrzydło szt. 5

16 Augmenty podpory- podpora szt. 5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostawy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Część IV sekcja α);

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Część IV sekcja α);

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Część IV sekcja α);

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:10
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej – budynek „D”, II piętro za pośrednictwem Platformy. Otwarcie ofert jest jawne.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Październik 2021

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Pakiet nr Wadium w PLN

1 420,00

2 782,00

3 19 474,00

4 18 447,00

5 2 369,00

6 1 112,00

7 7 471,00

8 4 090,00

9 9 959,00

10 7 083,00

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

III. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp i art. 134 ust. 6 pkt 3.

IV. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

V. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ(wstępne oświadczenia) oraz dokumentów o których mowa w § 5 pkt 1–6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia).

VIII. Wykonawcy mający siedzibę poza granicami RP w miejsce dokumentów określonych w § 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składają.dokumenty określone w § 7 i 8tego rozporządzenia.

IX. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej dokumentów oraz pozostałych dokumentów wymaganych w postępowaniu, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

X. Zamawiający informuje, iż posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania na PEFexpertplatforma elektronicznego fakturowania, umożliwiające Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2020