С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 479417-2023

07/08/2023    S150

България-Стара Загора: Услуги по технически контрол и проверка на сгради

2023/S 150-479417

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА
Национален регистрационен номер: 000818022
Пощенски адрес: ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №.107
Град: гр.Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6000
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Веселинова Дончева
Електронна поща: i.doncheva@starazagora.bg
Телефон: +359 42614806
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.starazagora.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21609
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/321639
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/321639
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на технически обследвания, обследвания за EE, издаване на сертификат за енергийни характеристики, технически паспорти на сгради и съоръжения на територията на община Стара Загора

II.1.2)Основен CPV код
71631300 Услуги по технически контрол и проверка на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат за енергийни характеристики на: „Сгради с административен адрес ул. „Кольо Ганчев“ №62-64, кв 46а, УПИ X1184.1202, гр. Стара Загора“.

Обособена позиция 2: Изготвяне на технически обследвания и технически паспорт на: „Сгради с административен адрес ул. „Кольо Ганчев“ №62-64, кв 46а, УПИ X1184.1202, гр. Стара Загора“.

Обособена позиция 3: Изготвяне конструктивно обследване на мостови съоръжения на бул. „Никола Петков“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат за енергийни характеристики на: „Сгради с административен адрес ул. „Кольо Ганчев“ №62-64, кв 46а, УПИ X1184.1202, гр. Стара Загора“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71621000 Услуги по технически анализ и консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сградите са разположени в УПИ УПИ X1184.1202, кв. 46а по плана на гр. Стара Загора , предстваляващ позелмен имот с идентификатор 68850.515.192 по КККР на гр. Стара Загора.

В имотът са ситуирани шест сгради с идентификатори: 68850.515.192.2, 68850.515.192.3, 68850.515.192.4, 68850.515.192.5, 68850.515.192.6 и 68850.515.192.7.Сградите са построени  през 1950г.

Сграда с идентификатор 68850.515.192.3 е триетажна, с масивна стоманобетонна конструкция.

I Сутерен – 106 м2.

Първи етаж –106 м2.

Втори етаж – 106 м2.

Трети етаж – 106 м2.

РЗП – 424 м2.

Сграда с идентификатор 68850.515.192.2 е двуетажна, с масивна стоманобетонна конструкция.

Първи етаж –143 м2.

Втори етаж – 143 м2.

РЗП – 286 м2.

Сграда с идентификатор 68850.515.192.4 е едноетажна, с масивна стоманобетонна конструкция.

Първи етаж –62 м2.

Сграда с идентификатор 68850.515.192.5 е едноетажна, с полумасивна конструкция.

Първи етаж –21 м2.

Сграда с идентификатор 68850.515.192.6 е едноетажна, с масивна стоманобетонна конструкция.

Първи етаж –57 м2.

Сграда с идентификатор 68850.515.192.5 е едноетажна, с масивна стоманобетонна конструкция.

Първи етаж – 17 м2.

РЗП ОБЩО – 867 м2.

На Изпълнителя ще бъде предоставено архитектурно заснемане на сградата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на технически обследвания и технически паспорт на: „Сгради с административен адрес ул. „Кольо Ганчев“ №62-64, кв 46а, УПИ X1184.1202, гр. Стара Загора“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71631300 Услуги по технически контрол и проверка на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

Дейност 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ

ВАЖНО:  Предложенията за изпълнение на инвестиция следва да предвиждат :

Всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване; дейности по изграждане/подмяна на мълниеотводни и заземителни инсталации; дейности, свързани с осигуряване на безопасност в случай на пожар в сградите;както и мерки за ремонт на покрива/подмяната на водосточни тръби/улуци които са предписани в техническите паспорти на сградите.

При извършване на обследванията следва да се обърне внимание на състоянието на покрива на сградата/подмяната на водосточни тръби/улуци и при необходимост задължително да се предвидят за изпълнение мерки за ремонт на покрива/подмяната на водосточни тръби/улуци с оглед некомпрометиране на предвидените инвестиции по проекта.

Дейност 2: Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ и Наредба 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложение за изпълнение на поръчката“ (ТП) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне конструктивно обследване на мостови съоръжения на бул. „Никола Петков“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71631300 Услуги по технически контрол и проверка на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

гр. Стара Загора

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:

Дейност 1: Изготвяне на конструктивно обследване и конструктивна оценка:

1) Да се направи инженерно-геоложко проучване в зоната на мостовите съоръжения;

2)Да се направи конструктивно обследване и конструктивна оценка на съоръженията, отчитайки реалното й състояние с цел оценка на действителната и носимоспособност, сигурност и надеждност;

3) На базата на получените резултати, да се дадат общи препоръки за усилване на носещата конструкция на мостовете;

4) Техническа оценка на мерките за конструктивното усилване и възстановяване.

Етап I - Конструктивно обследване за установяване на актуалното състояние на стоманобетонните елементи от носещата конструкция

Етап II - Конструктивна оценка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложение за изпълнение на поръчката“ (ТП) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Приложимо за обособена позиция №1

1. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл.44 от Закона за енергийната ефективност.

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл.44 ал.1 и чл.43 ал.1 от Закона за енергийната ефективност. В случай, че участникът е чуждестранно лице да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: (1) имената на всяко едно от предложените от него лица; (2) експертната позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, съобразно минималните изисквания на Възложителя; (3) професионалната квалификация на лицата, съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование – вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност; (4) наличие на у-ние за ППП;

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Приложимо за всички обособени позиции: Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /една или повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

*** сходни с тези на поръчката са дейностите, свързани с:

- За обособена позиция 1 извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради по чл.16 от ЗЕЕ;

- За обособена позиция 2 извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на сгради по чл. 176б, ал.2 от ЗУТ.

- За обособена позиция 3 извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-4 от ЗУТ;

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

за обособена позиция №2:

- Ръководител на екипа – Проектант по част „Архитектура“ с пълна проектантска правоспособност;

- Проектант по част „Строителни конструкции“ с пълна проектантска правоспособност;

- Строителен инженер – технически контрол по част „Строителни конструкции“, включен в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в Държавен вестник;

- Проектант по част „Електрическа” с пълна проектантска правоспособност;

- Проектант по част ВиК с пълна проектантска правоспособност;

- Проектант по отопление, вентилация и климатизация на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради с пълна проектантска правоспособност.

за обособена позиция №3:

- Ръководител на екипа – Проектант по част „Строителни конструкции“ с пълна проектантска правоспособност или проектант по част „Транспортно строителство“ – Строителство на транспортни съоръжения с пълна проектантска правоспособност;

- Строителен инженер – технически контрол по част „Строителни конструкции“, включен в списъка, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в Държавен вестник;

- Проектант по част „Пътна“ с пълна проектантска правоспособност;

- Проектант по част „Електрическа” с пълна проектантска правоспособност;

- Проектант по част ВиК с пълна проектантска правоспособност;

- Проектант по част „Инженерна геология“ с пълна проектантска правоспособност;

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/09/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/09/2023
Местно време: 14:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. О-вото по чл. 55, ал. 1, т. 2 се отнася до професия или дейност свързана с предмета на поръчката.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на ОП у-к, за когото са налице следните специфични национални основания за изключване:

1. Наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл. 4 от същия закон;

2. наличие на свързаност по смисъла § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

3. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

4. Осъждания за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване /тези основания за изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само в нашето национално законодателство. Това са осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208 /престъпления против собствеността/, чл. 21За -217 /изнудване, вещно укривателство, злоупотреба на доверие/, чл. 219-252 /престъпления против стопанството/ и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК /престъпления против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна;

5. обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ

Участникът, опр. за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер 3% от с-та на д-ра без ДДС.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума - превод по набирателната сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“АД;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически обследвания, обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат за енергийни характеристики, технически паспорти на сгради и съоръжения на територията на община Стара Загора обособена в 6 обособени позиции

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че прогнозната стойност на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за услуги и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

Прогнозната стойност на обособена позиция № 4 е 5 750 лв. без ДДС, на обособена позиция № 5 е 4 000 лв. без ДДС на обособена позиция № 6 е 3 000 лв. без ДДС и са под 156 464 лв., като тяхната стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка.

Тъй като прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5 и № 6 са под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 4, № 5 и № 6 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.

В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата прогнозна стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 56 000 лв. без ДДС /явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции от № 1 до № 3, включително, се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „открита процедура“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2023