There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 47946-2022

Submission deadline has been amended by:  136104-2022
28/01/2022    S20

Poland-Ełk: Refuse and waste related services

2022/S 020-047946

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Ełk
Postal address: ul. Marsz. J. Piłudskiego 4
Town: Ełk
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-300
Country: Poland
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Telephone: +48 877326277
Fax: +48 877326230
Internet address(es):
Main address: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku

Reference number: O-ZP.271.1.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej) oraz nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z uchwałą Nr XXXV.351.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełk, w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełk, a także innymi przepisami prawa krajowego i miejscowego. Transport odpadów komunalnych w sposób zapewniający nieprzerwany odbiór odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów w Siedliskach k/Ełku, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach, zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 886 036.69 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL623 Ełcki
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Ełk

II.2.4)Description of the procurement:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej) oraz nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z uchwałą Nr XXXV.351.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełk, w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełk, a także innymi przepisami prawa krajowego i miejscowego. Transport odpadów komunalnych w sposób zapewniający nieprzerwany odbiór odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów w Siedliskach k/Ełku, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach, zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach.

Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dyspozycyjność / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 886 036.69 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/03/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/03/2022
Local time: 11:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołanie wnosi się, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

8. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Środki ochrony prawnej opisano w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022