Servizi - 479558-2019

11/10/2019    S197

Nederland-Lelystad: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2019/S 197-479558

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Nationaal identificatienummer: 482071032
Postadres: Postbus 17
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8200 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Angelique Arends
E-mail: WVL-Aanbestedingsdocumenten@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie: SimSmartMobility, een simulatieomgeving voor inzicht in effecten van ITS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SimSmartMobility: een simulatieomgeving voor inzicht in effecten van ITS. Marktconsultatie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Criterium: kwaliteit. Weging: geen.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 077-137799

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: ja
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
Er zijn geen prijzen toegekend
Er zijn geen plannen of projecten ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: RWS WVL
Postadres: Noorderwagenplein 2
Plaats: Lelystad
Postcode: 8224 AA
Land: Nederland
Telefoon: +31 613668716
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2019