A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 479651-2017

30/11/2017    S230

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2017/S 230-479651

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nemzeti azonosító szám: AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tamás, főosztályvezető
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125788
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nav.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://nav.gov.hu//oai/keywordsContent?i=1_291520
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Irányítás Kiemelt Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosító szám: AK08073
Postai cím: Váci út 48. C-D. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tamás, főosztályvezető
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125788
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nav.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Irányítás Kiemelt Közbeszerzések Főosztály
Nemzeti azonosító szám: AK08073
Postai cím: Váci út 48. C-D. épület 712. szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tamás, főosztályvezető
Telefon: +36 14125788
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nav.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása.

Hivatkozási szám: EBO-197/2017.
II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Budapest, ajánlatkérő székhelye/telephelye vagy nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérőnél előreláthatólag évente kb. 50-60db, azaz a 3+1 év alatt kb. 200-240db a Kbt. II. része szerinti, köz. értékhatárt elérő/meghaladó értékű közbesz. elj., 40-50db, azaz a 3+1 év alatt kb. 160-200db a Kbt. III. része szerinti, köz. értékhatárt el nem érő értékű közbesz. elj., valamint 150-160db, azaz a 3+1 év alatt kb. 600-640db központosított közbesz. rendszerben lebonyolítandó elj. kerül lefolytatásra, évente összesen nettó 35-50 000 000 000 HUF értékben.

Ajánlatkérőnél előreláthatólag a NAV 2.0 Projekt keretében összesen 70-100db a Kbt. II. része szerinti köz. értékhatárt elérő/meghaladó értékű közbesz. elj., 10-20db a Kbt. III. része szerinti köz. értékhatárt el nem érő értékű közbesz. elj., valamint 50-70db központosított közbesz. rendszerben lebonyolítandó elj. kerül lefolytatásra jelen elj. eredményeként megkötendő szerz. időtartama alatt összesen előreláthatólag nettó 80-110 000 000 000 HUF értékben. (NAV 2.0-ra vonatkozó inf. lsd. KD 30-38 o.)

Várhatóan évente összesen 5-6db, azaz a 3+1 év alatt kb. 20-24db spec. (minősített adatot, ország alapvető bizt., nemzetbizt. érdeket érintő stb.) besz. elj. lefolytatása várható.

Várható jogorvoslati elj.-k lefolytatása tekintetében tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt 3 évben összesen 14db jogorvoslati elj. volt az ajánlatkérőt érintően.

Megbízási szerződés keretében közbesz. tanácsadás és felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadói feladatok ellátása az alábbiak és a KD-ban szereplő részletes feladatleírás szerint. Nyertes ajánlattevő feladata a közbesz. elj.-k teljes körű lebonyolítása, közbesz. tanácsadás és a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadói tevékenység ellátása, ennek keretében különösen:

— közreműködés a közbesz. terv összeállításában, esetleges módosításának előkészítésében, javaslattétel a Megbízó közbesz. tervében meghatározott eljárástípus változtatására, esetleg elj.-k összevont (részajánlattétel lehetőségének biztosítása mellett történő) lefolytatására;

— tanácsadás az elj.-k időbeli ütemezésének összeállításához, az elj.-k jogszerűségének felügyelete, szakmai tanácsadás az elj. fajtájának kiválasztása során;

— az elj.-t megindító felhívás és közbesz. dokumentumok tervezetének elkészítése (bírálati részszempontok indokolással alátámasztott meghatározása, alkalmassági szempontok kidolgozása);

— a közbesz. dokumentumok részét képező szerződéstervezet elkészítése ügyvéd szakember bevonásával;

— műszaki leírás/dokumentáció közbesz.-jogi szempontú felülvizsgálata;

— a műszaki leírás közbesz., jogi szempontú ellenőrzésén túl annak műszaki szempontú ellenőrzése, a műszaki leírás összeállításában való közreműködés;

— a közbesz. eljárásokkal kapcsolatos hirdetmények közzététele iránti kérelem elkészítése, a hirdetmény feladása, az előzetes hirdetményellenőrzés során kibocsátott hp. felhívásban foglaltak teljesítése, a hp. összeállítása,

— kieg. táj. -Megbízóval történő egyeztetést követően történő- összeállítása és kiküldése;

— közreműködés helyszíni bejárás vagy konzultáció megszervezésében, jegyzőkönyv készítése, kiküldése;

— közreműködés az ajánlatok bontásánál, jegyzőkönyv készítése és kiküldése;

— részvétel a közbesz. elj. során folytatott tárgyalásokon jegyzőkönyv készítése, kiküldése;

— részvétel a bírálóbizottság munkájában, az ülésekről jegyzőkönyv készítése;

— az ajánlatok/részvételi jelentkezések közbesz. szempontú bírálata és értékelése, a felmerülő elj. cselekményekhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, kiküldése;

— a döntéshozó elé terjesztendő dokumentumok (döntési javaslat, összegezés) összeállítása;

— összegezés összeállítása és kiküldése;jogorvoslati elj. esetén képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Továbbá nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő erre vonatkozó eseti megrendelése alapján a műszaki leírás közbesz., jogi és műszaki szempontú ellenőrzése, összeállításában való közreműködés és egyéb, az átalánydíjas elszámolás szerinti szerződéses feladatok körébe nem tartozó közbesz. tanácsadási feladatok ellátása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlatkérői oldal számára teljesített közbesz. tanácsadói tapasztalattal rendelkező, az M.2.1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakembereken felül megajánlott szakemberek tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattételi határidő lejártakor a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti FAKSZ névjegyzékben szereplő szakemberek száma az M2.1 alkalmassági követelményként meghatározott 5 főn felül / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. alkalmassági minimumkövetelményen felül a jogi szakvizsgával rendelkező szakemberek száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Szerződéskötéstől számított 36 hónap határozott időtartam, mely a költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja a jogot évi legfeljebb 500 szakértői óra lehívására eseti megbízási feladatként. Az eseti megrendelések különösen állásfoglalások készítésére terjednek ki Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az 500 szakértői óra keretértékként értelmezendő, ami nem jár megrendelési kötelezettséggel.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

— Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

— Ajánlatkérő jelen eljárásban a beszerezni kívánt szolgáltatások oszthatatlanságára, továbbá az ellátandó feladathoz kapcsolódó felelősségi alakzatra tekintettel a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

I. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba (321/2015. Kr. 26. § (1) bek. a) pontja) és teljesítse a mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti feltételnek a közös ajánlattevők közül elég, ha egy megfelel (Kbt. 65. § (6)). A feltétel igazolásához akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. §. (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívás jelen pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

A 321/2015. Kr. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani (321/2015. Kr. 26. § (2) bekezdés).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően irányadó.

II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.

A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4)).

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 65. § (7) bek. alapján az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívás jelen pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása alapján megkövetelt igazolásmód:

P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. d) pontja alapján a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást. Ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a biztosító társaságtól származó kötvényt, amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan.

P2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbesz. tárgyából származó -ÁFA nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P2 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 19. § (1) bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P2 alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P1 alkalmassági követelménynek önállóan szükséges megfelelni, azaz közös ajánlattevők esetében legalább egy tagnak önállóan is meg kell felelnie az adott feltételnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek)-t, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (vagy arra is) támaszkodik.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149 §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérő felé.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra (hivatalos közbeszerzési tanácsadói, vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 300 000 000 HUF/év és 150 000 000 HUF/káresemény.

P2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (hivatalos közbeszerzési tanácsadói, vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységből származó) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év átlagában nem éri el legalább a 250 000 000 HUF-t.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. §. (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívás jelen pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján megkövetelt igazolásmód:

M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített szolgáltatásait, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 22. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.

A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból az alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.

A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.

M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket – a megnevezés, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;

— a végzettséget/képzettséget/jogosultságot igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya;

— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

M3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Kr. § (3) bekezdés h) pontja alapján az előző három év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást.

A 321/2015. Kr. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, M2, M3 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan a ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) az alábbi referenciákkal:

M1.1. legalább 5 darab megbízás teljesítése, amelynek tárgya a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályai szerinti beszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos beszerzési tanácsadói tevékenység volt;

M1.2. legalább 10 darab, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos hivatalos közbeszerzési tanácsadói, vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása;

M1.3. legalább 5 darab megbízás teljesítése, amelynek tárgya Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásokban ajánlatkérői képviseleti feladatok ellátása és/vagy jogorvoslati eljárás(ok)ban AK részére FAKSZ biztosítása volt;

M1.4. legalább 60 darab uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos hivatalos közbeszerzési tanácsadói, vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása;

Egy referenciával több feltételnek is meg lehet felelni.

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával hivatalos közbeszerzési tanácsadói, vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátásával kapcsolatos referenciák esetében Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, ahol az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételre került (kivéve a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzési eljárások, melyek esetében az összegezés elkészítésének napja kell, hogy az előírt időszakon belül essen).

A jogorvoslati eljárások során a képviseleti feladatok ellátása tekintetében befejezett referenciaként a Közbeszerzési Döntőbizottság által végzéssel/határozattal lezárt jogorvoslatok vehetőek figyelembe.

Ajánlatkérő 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

M2.1. legalább 5 fő, egyenként legalább 48 hónapos, ajánlatkérői oldal számára teljesített közbeszerzési tanácsadói tapasztalattal rendelkező szakember;

M2.2. legalább 4 fő, az ajánlattételi határidő lejártakor a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben szereplő szakember.

M2.3. legalább 2 fő jogi szakvizsgával rendelkező szakember;

M2.4. legalább 1 fő ügyvédi tevékenység ellátására vonatkozó jogosultsággal rendelkező szakember.

Egy szakemberrel több feltételnek is meg lehet felelni.

Az M2.2 alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése értelmében – tekintettel az ellátandó szaktanácsadói feladat jelen közbeszerzéshez kapcsolódó alapvető fontosságára -, a szakemberek által ellátandó feladatokat az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő) maga láthatja el, így ezen alkalmassági feltétel igazolásához az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és nem végezheti alvállalkozó.

M3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző 3 év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszáma évenként nem éri el a 15 főt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a havi nettó megbízási díj 1 %-a naptári naponta. Meghiúsulási kötbér: a havi nettó megbízási díj 100 %-a. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Naptári havonta utólag 1 számla benyújtása biztosított. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, alvállalkozó igénybevétele esetében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint. A Ptk. 6:155. §, valamint a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § megfelelően irányadó.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/01/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/01/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Irányítás Kiemelt Közbeszerzések Főosztály, 1132 Budapest, Váci út 48. C-D. főépület VII. emelet 705/A. számú tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A KD Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/megnevezett alvállalkozónak el kell érnie, melyhez regisztrálnia szükséges. A letöltést a dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat megküldésével faxon (+361/4125515) és/vagy e-mailen (ki.kkozb@nav.gov.hu) kell igazolni. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy ha nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata a dokumentációban előírtaknak megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlat benyújtásának helyén az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

2. Az ajánlatokat az „Útmutató az ajánlat elkészítéséhez” című KD-ban részletezett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

3. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

4. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, továbbá eredeti példányban a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint nyilatkozatot a Kbt. 47.§ (2) bek.-re figyelemmel.

6. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 5 000 000 HUF (ötmillió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299389-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Részletes szabályok a KD-ban.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő nem zárja ki az újabb hiánypótlás lehetőségét.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevők kérdéseiket a felhívásban megjelölt kapcsolattartási pont irányába, kizárólag írásban tehetik fel.

9. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) értelmében, a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, ha őt az összegezésben megjelöli, valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet ezt lehetővé teszi.

11. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban ki nem emelt egyéb nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot, melynek benyújtását a Kbt. kötelezően előírja.

15. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a KD „Műszaki leírás” III. pont „Eszköztámogatási elvárás” pontjában felsorolt eszközökkel.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kocsis Erzsébet, lajstromszáma: 260.

17. Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontját az alábbiakkal egészíti ki: értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. és 3. részszempont: egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását a KD tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2017