Услуги - 479684-2019

11/10/2019    S197

България-София: Софтуерни пакети за съответствие

2019/S 197-479684

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 173-422344)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: по предмета — Владимир Дервенков, тел. +359 291451657; по поръчката — Пламена Павлова, тел. +359 291451978
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451438
Факс: +359 29508452
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bnb.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
48170000 Софтуерни пакети за съответствие
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции.

Обособените позиции са, както следва:

— обособена позиция № 1 (ОП 1)„Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS“,

— обособена позиция № 2 (ОП 2) „Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/10/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 173-422344

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 09/10/2019
Местно време: 15:45
Да се чете:
Дата: 16/10/2019
Местно време: 15:45
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 10/10/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 17/10/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

На основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти по отношение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 до 15:45 ч. на 16.10.2019 г. включително. В рамките на удължения срок оферти могат да бъдат подавани по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2. Датата на отваряне на офертите се променя от 10.10.2019 г. на 17.10.2019 г. Мястото и часът на отваряне на офертите остават непроменени, като офертите на участниците ще бъдат отворени в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 — централно управление на БНБ от 10:00 часа.