Dostawy - 479888-2019

11/10/2019    S197

Polska-Katowice: Urządzenia do podawania tlenu

2019/S 197-479888

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327161483
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku grupa asortymentowa 285-11

Numer referencyjny: 701902493
II.1.2)Główny kod CPV
33157800 Urządzenia do podawania tlenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 102 337.46 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 1 - 14

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157800 Urządzenia do podawania tlenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1.

Worek oddechowy 480H aparat ucieczkowy AU-9L 69,000 szt.

Zadanie nr 2.

Worek KPL 116J aparat tlenowy W-70G 87,000 szt.

Zadanie nr 3.

Worek 116J1K aparat tlenowy W-70G 155,000 szt.

Zadanie nr 4.

Pas plecowy 116S17K/1 aparat tlenowy W-70G 239,000 szt.

5 - Zadanie nr 5.

Pochłaniacz dwutlenku węgla CO2 9X18X28 1XRazowego użytku 3-9-0/3 czas ochronnego działania 4 godz. aparat tlenowy roboczy W-70 Faser 2 204,000 szt.

Zadanie nr 6.

Taśma nośna z poprzeczką 825L/2 aparat ucieczkowy SR-60 506,000 szt.

Zadanie nr 7.

Plomba pomarańczowa 6305094 aparat ucieczkowy OXY-6000 Drager 300,000 szt.

Zadanie nr 8.

Butla tlenowa kompozytowa z zaworem G 3/4 200BAR poj. 2,0l B10222 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 179,000 szt.

Zadanie nr 9.

Pas nośny kpl. R34152 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 42,000 szt.

Zadanie nr 10.

Torba oddechowa R33125 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP BG4 PLUS 72,000 szt.

Zadanie nr 11.

Zawór minimum BG4 R34330 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 25,000 szt.

Zadanie nr 12.

Pochłaniacz CO2 R34360 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 136,000 szt.

Zadanie nr 13.

Butla kompozytowa 6,8L 300 BAR 3353733 aparat oddechowy Drager PSS 7000 46,000 szt.

Zadanie nr 14.

Pokrowiec z tkaniny technicznej aparat tlenowy ucieczkowy SR-60 1 000,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 15 pozycje od 1 do 395

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157800 Urządzenia do podawania tlenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 15 zawiera pozycje od nr 1 do 395.

Szczegółowy zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 053-123180
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Chemika Marek Gajewski
Adres pocztowy: Zebrzydowicka 117c
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
E-mail: info@chemika.pl
Tel.: +48 324331440
Adres internetowy: www.chemika.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 661 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1, 3, 4, 6 oraz częściowo zadanie 15

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P.W. Hastex s.c. Wojciech Hałagan Elżbieta Hałagan
Adres pocztowy: Torowa 56
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
E-mail: biuro@hastex.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Starkam Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: Zakopiańska 1a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-219
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 579 926.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 7–11, 13 oraz częściowo zadanie 15

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Drager Safety Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Uniwersytecka 18
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 861 210.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zawarto umowę z Wykonawcą: Konsorcjum P.W. Hastex s.c.; Starkam Sp. z o.o. Sp.k. na następujące zadania nr: 1, 3, 4, 6 oraz 15 poz. nr 3 - 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 - 42, 44 – 49, 51 – 53, 55 – 57, 60, 62 - 67, 69, 71 – 76, 78 – 80, 82, 83, 86 – 95, 97, 99 – 102, 104, 105, 108, 110, 113 - 119, 121 - 126, 129 – 133, 135, 137 - 145, 148 – 150, 156, 157, 159, 160 – 177, 180 – 194, 213, 214.

Zawarto umowę z Wykonawcą: Drager Safety Polska Sp. z o.o.na następujące zadania nr: 7 – 11, 13 oraz 15 poz. nr 1, 196, 209, 210, 216 – 224, 226 – 235, 237 – 240, 242, 244, 246, 249 – 261, 263, 265 – 275, 278, 279, 281, 283, 284, 286 – 290, 292 – 296, 298 - 302, 304 – 312, 317, 319 – 324, 326 – 348, 350 – 359, 362 – 382, 384, 386 – 390.

Zawarto umowę z Wykonawcą: Chemika Marek Gajewski na następujące zadanie: 5.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2019