Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 479888-2019

11/10/2019    S197

Polska-Katowice: Urządzenia do podawania tlenu

2019/S 197-479888

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327161483
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku grupa asortymentowa 285-11

Numer referencyjny: 701902493
II.1.2)Główny kod CPV
33157800 Urządzenia do podawania tlenu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 102 337.46 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 1 - 14

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157800 Urządzenia do podawania tlenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1.

Worek oddechowy 480H aparat ucieczkowy AU-9L 69,000 szt.

Zadanie nr 2.

Worek KPL 116J aparat tlenowy W-70G 87,000 szt.

Zadanie nr 3.

Worek 116J1K aparat tlenowy W-70G 155,000 szt.

Zadanie nr 4.

Pas plecowy 116S17K/1 aparat tlenowy W-70G 239,000 szt.

5 - Zadanie nr 5.

Pochłaniacz dwutlenku węgla CO2 9X18X28 1XRazowego użytku 3-9-0/3 czas ochronnego działania 4 godz. aparat tlenowy roboczy W-70 Faser 2 204,000 szt.

Zadanie nr 6.

Taśma nośna z poprzeczką 825L/2 aparat ucieczkowy SR-60 506,000 szt.

Zadanie nr 7.

Plomba pomarańczowa 6305094 aparat ucieczkowy OXY-6000 Drager 300,000 szt.

Zadanie nr 8.

Butla tlenowa kompozytowa z zaworem G 3/4 200BAR poj. 2,0l B10222 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 179,000 szt.

Zadanie nr 9.

Pas nośny kpl. R34152 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 42,000 szt.

Zadanie nr 10.

Torba oddechowa R33125 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP BG4 PLUS 72,000 szt.

Zadanie nr 11.

Zawór minimum BG4 R34330 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 25,000 szt.

Zadanie nr 12.

Pochłaniacz CO2 R34360 aparat regeneracyjno-ratowniczy PSS BG4EP 136,000 szt.

Zadanie nr 13.

Butla kompozytowa 6,8L 300 BAR 3353733 aparat oddechowy Drager PSS 7000 46,000 szt.

Zadanie nr 14.

Pokrowiec z tkaniny technicznej aparat tlenowy ucieczkowy SR-60 1 000,000 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 15 pozycje od 1 do 395

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157800 Urządzenia do podawania tlenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 15 zawiera pozycje od nr 1 do 395.

Szczegółowy zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 053-123180
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Chemika Marek Gajewski
Adres pocztowy: Zebrzydowicka 117c
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
E-mail: info@chemika.pl
Tel.: +48 324331440
Adres internetowy: www.chemika.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 661 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1, 3, 4, 6 oraz częściowo zadanie 15

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P.W. Hastex s.c. Wojciech Hałagan Elżbieta Hałagan
Adres pocztowy: Torowa 56
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
E-mail: biuro@hastex.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Starkam Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: Zakopiańska 1a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-219
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 579 926.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 7–11, 13 oraz częściowo zadanie 15

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Drager Safety Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Uniwersytecka 18
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 861 210.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zawarto umowę z Wykonawcą: Konsorcjum P.W. Hastex s.c.; Starkam Sp. z o.o. Sp.k. na następujące zadania nr: 1, 3, 4, 6 oraz 15 poz. nr 3 - 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 - 42, 44 – 49, 51 – 53, 55 – 57, 60, 62 - 67, 69, 71 – 76, 78 – 80, 82, 83, 86 – 95, 97, 99 – 102, 104, 105, 108, 110, 113 - 119, 121 - 126, 129 – 133, 135, 137 - 145, 148 – 150, 156, 157, 159, 160 – 177, 180 – 194, 213, 214.

Zawarto umowę z Wykonawcą: Drager Safety Polska Sp. z o.o.na następujące zadania nr: 7 – 11, 13 oraz 15 poz. nr 1, 196, 209, 210, 216 – 224, 226 – 235, 237 – 240, 242, 244, 246, 249 – 261, 263, 265 – 275, 278, 279, 281, 283, 284, 286 – 290, 292 – 296, 298 - 302, 304 – 312, 317, 319 – 324, 326 – 348, 350 – 359, 362 – 382, 384, 386 – 390.

Zawarto umowę z Wykonawcą: Chemika Marek Gajewski na następujące zadanie: 5.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2019