W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 479905-2021

22/09/2021    S184

Szwecja-Uddevalla: Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

2021/S 184-479905

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Västvatten AB
Krajowy numer identyfikacyjny: 556901-9622
Adres pocztowy: Kaserngården 3 B 1TR
Miejscowość: UDDEVALLA
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Kod pocztowy: 45134
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Lars UPPH Ålander
E-mail: lars.alander@vastvatten.se
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vastvatten.se
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcfrmnmgl&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcfrmnmgl&GoTo=Tender
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Överföringsledning med tillhörande anläggningar från Torp-Sundsandvik-Skredsvik med partnering som arbetsform

Numer referencyjny: 2020/218
II.1.2)Główny kod CPV
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Projektet omfattar ett antal huvuddelar där följande delsträckor har blivit identifierade. Överföringsledningar gällande vatten och spillvatten, Torp-Ekholma avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer.

Rotviksbro-Sundsandvik med tillhörande avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer. Överföringsledningar gällande vatten och spillvatten till Skredsvik . Inom projektet skall det även utredas om en möjlig sträckning till Skredsvik ifrån Hogstorp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE232 Västra Götalands län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uddevalla

II.2.4)Opis zamówienia:

Projektet omfattar ett antal huvuddelar där följande delsträckor har blivit identifierade. Överföringsledningar gällande vatten och spillvatten, Torp-Ekholma avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer.

Rotviksbro-Sundsandvik med tillhörande avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer. Överföringsledningar gällande vatten och spillvatten till Skredsvik . Inom projektet skall det även utredas om en möjlig sträckning till Skredsvik ifrån Hogstorp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 00:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten
Miejscowość: Göteborg
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2021