Fournitures - 479955-2020

12/10/2020    S198

België-Brussel: Medische verbruiksartikelen

2020/S 198-479955

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 187-449456)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europa Ziekenhuizen
Nationaal identificatienummer: 432011571_27713
Postadres: De Frélaan 206
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1180
Land: België
E-mail: s.bouffioux@cliniquesdeleurope.be
Telefoon: +32 26142680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cliniquesdeleurope.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387143

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor de levering van medische hulpmiddelen in de categorie "zuurstoftherapie"

Referentienummer: Cliniques de l'Europe-PPR-20CE_GD012-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van het bestek is de gunning van een overheidsopdracht voor leveringen van medische hulpmiddelen in de categorie "zuurstoftherapie". Deze categorie bevat verschillende systemen met betrekking tot zuurstoftherapie, maar ook andere apparaten die in hun gebruik met deze categorie overeenkomen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-449456

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De details staan in de volgende documenten:

— bestek: § 3.3.1 Technische gegevensbladen: "Deze informatie moet in het Frans en Nederlands worden opgesteld" vervangen door "Deze informatie moet in de Franse en/of Nederlandse taal worden opgesteld",

— bijlage 4: Technisch dossier — LOT1 — Punt 1.14 MEOPA set: "Filter: steriel" vervangen door "Filters. Steriel of niet-steriel",

— bijlage 2: Inventarisatie — LOT1 — Post 1.14 MOEPA set: "Filter: steriel" vervangen door "Filters. Steriel of niet-steriel".