Έργα - 480111-2019

14/10/2019    S198

Ισπανία-Αλικάντε: Εργασίες για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2019/S 198-480111

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αριθμός ταυτοποίησης: V-03965324
Ταχ. διεύθυνση: Avenida de Europa, 4
Πόλη: Alicante
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Ταχ. κωδικός: 03008
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@euipo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5404
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εργασίες για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός αναφοράς: AO/004/19
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45200000 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το EUIPO προτίθεται να αναθέσει έναν διαγωνισμό για την υλοποίηση των εργασιών στο EUIPO μέσω 2 παρτίδων.

Παρτίδα 1: νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης. Θα εφαρμοστεί η διαδικασία επανέναρξης του διαγωνισμού για την ανάθεση των ειδικών συμβάσεων για την υλοποίηση των εργασιών για ποσά πάνω από 60 000 EUR και κάτω από ή ίσα με 750 000 EUR (συμβατικός προϋπολογισμός υλοποίησης).

Παρτίδα 2: Μικρές εργασίες και λειτουργικές τροποποιήσεις. Θα εφαρμοστεί η διαδικασία διαδοχικής σειράς για την υλοποίηση μικρών εργασιών για ποσά κάτω από ή ίσα με 60 000 (συμβατικός προϋπολογισμός υλοποίησης) και την υλοποίηση λειτουργικών τροποποιήσεων, σε οποιοδήποτε κτίριο και χώρους της έδρας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 2
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45200000 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ΙΣΠΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στην παρτίδα 1, νέες εργασίες υλοποίησης ή εργασίες ανακαίνισης, είναι το εξής:

1) Η εκτέλεση των νέων εργασιών υλοποίησης και/ή των εργασιών ανακαίνισης, των οποίων ο προϋπολογισμός σχεδίου υπερβαίνει τα 60 000 EUR και είναι κάτω από ή ίσος με 750 000 EUR (συμβατικός προϋπολογισμός υλοποίησης), από τον τεχνικό φάκελο της υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού και όλων των υλικών, των ελέγχων και δοκιμών, των μεθόδων εργασίας και κατασκευής, εγγυάται ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, οι τιμές και η ποιότητα που ορίζονται στα σχέδια και/ή τον τεχνικό φάκελο,

2) Ανάθεση της κατασκευής των εγκαταστάσεων που συνδέονται με κάθε εργασία ή εγκατάσταση που εκτελείται,

3) Καθαρισμός των εργασιών,

4) Παράδοση των εγγράφων «τελικής κατασκευής» που συνδέονται με την υλοποίηση των εργασιών ή της εγκατάστασης,

5) Διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά τη σχετική περίοδο εγγύησης. Η προληπτική συντήρηση θα ανατεθεί υποχρεωτικά στην εταιρεία γενικής συντήρησης του EUIPO, όπως ορίζεται στη σύμβαση,

6) Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων, των εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν και των λειτουργικών τροποποιήσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επίσκεψη στους οργανισμούς.

Έχει προγραμματιστεί ενημερωτική επίσκεψη/ενημέρωση στις 4.11.2019 (11.00), στην ακόλουθη διεύθυνση: Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στις συνθήκες πρόσβασης στο παράρτημα Ι τμήμα 10).

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Μικρές εργασίες και λειτουργικές τροποποιήσεις

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45200000 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ΙΣΠΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο των εργασιών αυτής της παρτίδας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

Νέες εργασίες υλοποίησης: οι νέες εργασίες υλοποίησης περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες για νέες υποδομές, εγκαταστάσεις ή κτίρια μέσα σε οποιοδήποτε κτίριο ή στους χώρους του EUIPO στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον,

Εργασίες ανακαίνισης: οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν κάθε εργασία επέκτασης, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, προσαρμογής, ρύθμισης ή ενίσχυσης για οποιαδήποτε από τις ιδιοκτησίες του EUIPO, συμπεριλαμβανομένων εργασιών διαρρύθμισης που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μέσα σε οποιοδήποτε κτίριο ή χώρο του EUIPO στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον,

Εργασίες λειτουργικών τροποποιήσεων: το αντικείμενο των εργασιών λειτουργικών τροποποιήσεων είναι η άμεση δράση ή η σε σύντομο διάστημα αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών ή αυτών που δεν μπορούν να επανορθωθούν από το Γραφείο, ή η κάλυψη επειγουσών αναγκών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο για τη δραστηριότητα του Γραφείου.

Πέρα από τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω, το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα εξής:

1) Η σύμβαση θα απαιτεί μια σειρά από ελάχιστους ανθρώπινους και υλικούς πόρους προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των εργασιών με φερεγγυότητα. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα της ομάδας εργασιών απαιτείται με διαρκή παρουσία στο EUIPO και με ομάδα ταχείας αντίδρασης με διαθεσιμότητα σε λιγότερο από 24 ώρες,

2) Ανάθεση της κατασκευής των εγκαταστάσεων που συνδέονται με κάθε εργασία ή εγκατάσταση που εκτελείται,

3) Καθαρισμός των εργασιών,

4) Παράδοση των εγγράφων «τελικής κατασκευής» που συνδέονται με την υλοποίηση των μικρών εργασιών,

5) Διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά τη σχετική περίοδο εγγύησης. Η προληπτική συντήρηση θα ανατεθεί υποχρεωτικά στην εταιρεία γενικής συντήρησης του EUIPO, όπως ορίζεται στη σύμβαση,

6) Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων, των εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν και των λειτουργικών τροποποιήσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επίσκεψη στους οργανισμούς.

Έχει προγραμματιστεί ενημερωτική επίσκεψη/ενημέρωση στις 4.11.2019 (11.00), στην ακόλουθη διεύθυνση: Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στις συνθήκες πρόσβασης στο παράρτημα Ι τμήμα 10).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 5
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/11/2019
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/11/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ΙΣΠΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων και οι αριθμοί δελτίων ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν στο EUIPO μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο procurement@euipo.europa.eu έως τις 28.11.2019.

Ο στόχος της συνεδρίασης αποσφράγισης είναι μόνο η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις επίσημες απαιτήσεις για την υποβολή προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3). Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται κατά περιόδους και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή απαντήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxemburgo
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman P.O Box 403
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/10/2019