Supplies - 48012-2021

29/01/2021    S20

Nederland-Utrecht: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2021/S 020-048012

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NS Groep nv
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Laan van Puntenburg 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Natasja Spaan
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 886713319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ns.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c84871a1cb49de26df76481975e28531
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: NS Procurement: door inloggegevens aan te vragen bij NS procurement (Servicecenter) en met deze gegevens in te loggen in Ariba Sourcing, kunt u de betreffende documenten inzien.
Postadres: Laan van Puntenburg 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: NS Procurement (Servicecenter)
E-mail: Procurementsupport@NS.NL
Telefoon: +31 886713319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nsprocurement.nl/contact
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c84871a1cb49de26df76481975e28531
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: NS Procurement: door inloggegevens aan te vragen bij NS procurement (Servicecenter) en met deze gegevens in te loggen in Ariba Sourcing, kunt u de betreffende documenten inzien.
Postadres: Laan van Puntenburg 100
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: NS Procurement
Telefoon: +31 886713319
E-mail: Procurementsupport@NS.NL
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nsprocurement.nl/contact
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: vervoer met trein

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding bedrijfskleding NS Operatie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

(Door) Ontwikkeling, productie en levering van Bedrijfskleding en schoeisel (werk & veiligheidsschoeisel), de uitvoering van de daarmee samenhangende dienstverlening inclusief voorraadbeheer en het retourproces van (oude) Bedrijfskleding.

Het NS Bedrijfskleding Assortiment bestaat uit vier (4) verschillende pakketten te weten:

1. Machinisten uniform: (rangeer) machinisten, teammanagers en aspiranten

2. Service uniform: Hoofdconducteurs, servicemedewerkers, procesleider perron, aspiranten en teammanagers

3. Veiligheid & Service uniform: Service & Veiligheid medewerkers, aspiranten en teammanagers

4. Veiligheids-werkkleding: Machinisten, (storing)monteurs, medewerkers O&S en managers

Het totaal aantal Bedrijfskledingdragers bedraagt circa 12.000, waarvan circa 9.000 Uniformdragers en de rest Werk- en Veiligheidskledingdragers*.

* Aan genoemde volumes kunnen geen rechten worden ontleend

Zie separaat bijgevoegd document voor uitgebreidere beschrijving (scope).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98310000 Wasserij- en stomerijdiensten
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
18830000 Veiligheidsschoeisel
18222000 Bedrijfskleding
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het totaal aantal Bedrijfskledingdragers bedraagt circa 12.000, waarvan circa 9.000 Uniformdragers en de rest Werk- en Veiligheidskledingdragers*.

* Aan genoemde volumes kunnen geen rechten worden ontleend

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: N.t.b. / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

NS is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst voor een periode van vier (4) jaar met de mogelijkheid tot verlenging van zes (6) x één (1) jaar met een Opdrachtnemer die in staat is Bedrijfskleding en bijbehorende dienstverlening te leveren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

NS is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst voor een periode van vier (4) jaar met de mogelijkheid tot verlenging van zes (6) x één (1) jaar met een Opdrachtnemer die in staat is Bedrijfskleding en bijbehorende dienstverlening te leveren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Minimale eisen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Selectie-eisen en criteria (zie separaat bijgevoegd document en daarnaast de Selectieleidraad op te vragen bij contactpunt onder I.3 van de Publicatie)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

NS is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst voor een periode van vier (4) jaar met de mogelijkheid tot verlenging van zes (6) x één (1) jaar met een Opdrachtnemer die in staat is Bedrijfskleding en bijbehorende dienstverlening te leveren. Motivatie voor een totale contractduur van 10 jaar zijn:

• Grote investering van zowel NS, denk aan:

— Proces van Europees aanbesteden is in vergelijking met andere aanbestedingen erg omvangrijk en arbeidsintensief. NS heeft te maken met heel veel stakeholders m.a.g. dat diverse groepen en individuen ingeschakeld danwel betrokken dienen te worden zoals: Stuurgroep, Expertgroepen, OR,, Legal, Finance, Implementatiemanagers, Specialisten (inhuur), aanbestedingsteam, materiedeskundigen e.d. en dat op al deze groepen en individuen regie dient te worden gevoerd opdat een ieder aangehaakt blijft de desgewenste input kan leveren.

• Grote investering van Opdrachtnemer zoals (administratieve) inrichting (implementatie) van het contract, aanleggen voorraden, eerste productieorder

• Administratieve inrichting NS

• Continuïteit van het product

• Kosten die gemoeid zijn met de overname van de voorraden op het eind van het contract.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie selectieleidraad (selectieleidraad op te vragen bij contactpunt onder I.3) van de Publicatie).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/01/2021