Services - 48018-2022

28/01/2022    S20

Nederland-Utrecht: Verzekeringsdiensten

2022/S 020-048018

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Rafael Markus
E-mail: rafael.markus@robidus.nl
Telefoon: +31 683945562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6fab1110ef37de3f636699e27dbad7c3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6fab1110ef37de3f636699e27dbad7c3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WGA ERD verzekering ROC Midden Nederland

Referentienummer: 1048946
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdrachtgever overweegt om per 1 juli 2022 WGA-eigenrisicodrager te worden. Of aanbestedende dienst ook daadwerkelijk kiest voor het eigenrisicodragerschap met een private verzekering, is afhankelijk van het feit of het eigenrisicodragerschap een (financieel) aantrekkelijkere optie is dan de WGA financiering onder te brengen bij het UWV.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever had op peildatum 1 januari 2022, 1815 werknemers in dienst. De verwachte WIA loonsom van ROC MN in 2022 bedraagt € 77.668.889

De daadwerkelijke omvang van de opdracht is bekend na de definitieve premieopgave WGA verzekering

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 16:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres: http://www.rocmn.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Postadres: Brandenburchdreef 20 Brandenburchdreef
Plaats: Utrecht
Postcode: 3562CS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres: http://www.rocmn.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2022