Servicii - 480313-2021

23/09/2021    S185

Malta-Valletta: Furnizarea de internet, servicii și echipamente de comunicații mobile pentru EASO în Spania

2021/S 185-480313

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Localitate: Valletta
Cod NUTS: MT Malta
Cod poștal: MRS 1917
Țară: Malta
Persoană de contact: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.easo.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9266
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9266
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Sprijin pentru azil

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de internet, servicii și echipamente de comunicații mobile pentru EASO în Spania

Număr de referinţă: EASO/2021/908
II.1.2)Cod CPV principal
72400000 Servicii de internet
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Procedura va avea ca rezultat încheierea unui contract-cadru unic pentru furnizarea de servicii și echipamente de internet și de comunicații mobile în Spania.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 383 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32250000 Telefoane mobile
64210000 Servicii de telefonie şi de transmisie de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES España
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul contractului este de a furniza soluții de comunicații mobile de voce și de date fiabile și de înaltă calitate pentru personalul EASO și de a furniza conexiune la internet în viitoarele locații ale EASO din Spania.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 383 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/10/2021
Ora locală: 11:00
Locul:

Sediul EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet, data nașterii, naționalitate și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin două zile lucrătoare în prealabil, la EASO la următoarea adresă: contracts@easo.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul indisponibilității sau al întreruperilor în funcționarea mijloacelor electronice de comunicare prevăzute în secțiunea I.3). În ultimele cinci zile calendaristice înainte de termenul-limită de primire indicat în secțiunea IV.2.2), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi acest termen și de a publica prelungirea la adresa de internet indicată în secțiunea I.3), fără publicarea prealabilă a unei erate la acest anunț. Operatorii economici interesați de această procedură de achiziții sunt invitați să se aboneze la licitație la adresa din secțiunea I.3) pentru a obține notificări atunci când sunt publicate informații sau documente noi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/09/2021