Diensten - 480342-2020

Submission deadline has been amended by:  491127-2020
12/10/2020    S198

Spanje-Pozuelo de Alarcón: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 198-480342

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Junta de Gobierno Local
Postadres: Plaza Mayor, 1
Plaats: Pozuelo de Alarcón
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28223
Land: Spanje
E-mail: contratacion@pozuelodealarcon.org
Telefoon: +34 914522709 / 914522740
Fax: +34 913515592
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pozuelodealarcon.org
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de conservación y mantenimiento de edificios y dependencias municipales

Referentienummer: 2020/PA/036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de conservación y mantenimiento de edificios y dependencias municipales.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 497 520.66 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45400000 Afwerking van gebouwen
45255400 Montagewerkzaamheden
45262690 Opknapwerk van vervallen gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pozuelo de Alarcón (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de conservación y mantenimiento de edificios y dependencias municipales.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 497 520.66 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se podrá prorrogar por periodos de hasta un año de duración con un máximo de dos periodos consecutivos.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— presupuesto máximo de licitación (duración inicial): 248 760,33 EUR,

— presupuesto total (IVA incluido): 301 000,00 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

La empresa deberá presentar cuando se le requiera durante la ejecución de los servicios, la habilitación profesional requerida para la realización de trabajos de mantenimiento, instalación o modificación de instalaciones (climatización, protección contra incendios, aparatos elevadores, etc.) por medio de personal propio o subcontratado.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Fecha sujeta a cambios que se publicará en la Plataforma de Contratación con una antelación de cuarenta y ocho horas (https://contrataciondelestado.es).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Plaats: Comunidad de Madrid
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2020