Dienstleistungen - 480413-2020

Submission deadline has been amended by:  491255-2020
12/10/2020    S198

Bulgarien-gr. Sofiya: Umweltmanagement

2020/S 198-480413

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Eko Antratsit“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 122017149
Postanschrift: ul. „Tintyava“ No. 86
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Spaska Dimitrova Dobreva
E-Mail: speisi74@abv.bg
Telefon: +359 4442566
Fax: +359 4299331
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ekoantratsit.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/28158
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/79036
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/79036
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Медет“ с 2 обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90710000 Umweltmanagement
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Медет“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 с предмет: „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Медет“ за период от 3 години“ и Обособена позиция № 2 с предмет: „Вземане и анализ на водни проби и отчитане количеството на инфилтрирали води от хвостохранилище „Медет“ за период от 3 години“.

Обществената поръчка се определя като услуга по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и основните дейности за изпълнение са наблюдения, опробвания, мерки за поддържане на проводимостта на отводнителната система и др., свързани с околната среда в района на хвостохранилище „Медет“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 749 415.89 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Медет“ за период от 3 години“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90710000 Umweltmanagement
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423 Пазарджик
Hauptort der Ausführung:

Хвостохранилище "Медет"

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на обособена позиция № 1 са включени следните основни дейности:

1) Възстановителни мероприятия:

1. изграждане на нови визирно-нивелачни точки („ВНТ“) и на нови нивелчани репери („НР“);

2. ремонт и укрепване на конструкцията на съществуващи ВНТ, НР и визирни стълбове („ВС“);

3. окопаване на съоръженията от геодезическата опорна мрежа;

4. реконструкция, включително промиване, на пиезометрична система;

5. почистване и надграждане на ревизионната шахта на отливен тръбопровод;

6. възстановяване на участък със слягане в североизточната зона на стена „Жеков вир“;

7. разширяване на обхвата на КИС — изграждане на пунктове за дебит на инфилтрирали води, обособяване на нови мониторингови пунктове, монтиране на нивомерни рейки (лати);

8. ремонт на канали за скатни води.

2) Контролно-измерватели (мониторингови) и поддържащи дейности:

1. оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Медет“ и съоръженията към него чрез визуален контрол — два пъти годишно и извънредно при нужда (след продължителни проливни валежи, земетръс с интензитет за района на съоръжението от ІІІ и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (MSK64) и др.);

2. геодезически измервания на хоризонталните и вертикалните премествания (деформации) — два пъти годишно за стена „Златишко кале“ (един път през пролетта, в периода 1 март—30 април, и втори път през есента, в периода 1 септември—31 октомври), четири пъти годишно за стена „Жеков вир“ — по веднъж за всеки сезон, като две от измерванията да съвпадат с измерванията на стена „Златишко кале“, и извънредно за двете стени (след проливни дъждове, земетръс и др.);

3. определяне на нивото на депресионната повърхност в стените на хвостохранилище „Медет“ — два пъти годишно за стена „Златишко кале“, четири пъти годишно за стена „Жеков вир“ — по веднъж за всеки сезон, като две от измерванията да съвпадат с измерванията на стена „Златишко кале“, и извънредно за двете стени (след проливни или много продължителни валежи, земетръс с интензитет за района на съоръжението от ІІІ и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (MSK64) и др.);

4. мониторинг на водното огледало на хвостохранилище „Медет“;

5. почистване на канавки за повърхностни води, на отводнителни канали за скатови води и просеки за осигуряване на визури;

6. изготвяне на годишни доклади.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Методология на изпълнение и организация на персонала / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 713 442.05 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Вземане и анализ на водни проби, и отчитане количеството на инфилтрирали води от хвостохранилище „Медет“ за период от 3 години“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90710000 Umweltmanagement
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423 Пазарджик
Hauptort der Ausführung:

Хвостохранилище "Медет"

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обособена позиция № 2 включва следните основни дейности:

1) Мониторинг на дренажни (инфилтрирали) води:

1. пробонабиране и анализ на дренажни води;

2. измерване на дебит на дренажни води;

3. изготвяне на протоколи с резултатите от пробонабирането, анализа и измерването на дебита.

2) Мониторинг на повърхностни води:

1. пробонабиране и анализ на повърхностни води;

2. изготвяне на протоколи с резултатите от пробонабирането и анализа.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 35 973.84 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не определя изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност по обособена позиция № 1.

Възложителят поставя изискване за годност по обособена позиция № 2. Участникът следва да е акредитирана лаборатория, съгласно чл. 78, ал. 1 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Акредитацията се легитимира преди сключване на договора или по искане на възложителя на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП с валиден сертификат за акредитация, който следва да е с обхват вземане и изпитване на проби от отпадъчни води за мониторинг на води и изпитване на растения за биомасата или еквивалентни. Лабораторията е необходимо да бъде акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEС-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти.

Участниците в поръчката трябва да декларират съответствието си с изискването за годност, като посочат в част IV, раздел А от ЕЕДОП информация, от която е видно изпълнението на съответното минимално изискване на възложителя.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за годност се доказва чрез представяне на валиден сертификат за акредитация.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е реализирал за последните 3 финансово приключили години минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти — важи за всяка обособена позиция за която се участва.

Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като информацията за реализирания общ оборот се посочва в част IV, раздел Б, секция „Общ годишен оборот“, а ако такава липсва за целия изискуем 3-годишен период, участникът попълват част IV, раздел Б, секция „Учредяване на икономическия оператор“, като посочва датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:

1. Удостоверения от банки;

2. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

3. Справка за общия оборот.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

За обособена позиция № 1: участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

За обособена позиция № 2: участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 35 000 (тридесет и пет хиляди) BGN или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП — важи за всяка от обособените позиции.

Под дейност с предмет, идентични или сходни с тези на обособена позиция № 1, следва да се разбират мероприятия (изпълнение, контролни или надзорни дейности), свързани с действащ, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидиран/консервиран обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци, които включват поне 2 (две) от следните дейности по мониторинг и поддръжка:

— оглед и оценка за състоянието на обекта чрез визуален контрол,

— контролни или мониторингови измервания посредством съоръжения на контролно-измервателна система,

— изграждане, възстановяване или модернизация на съоръжения на контролно-измервателна система.

Под дейност с предмет, идентични или сходни с тези на обособена позиция № 2, следва да се разбира мониторинг на води във връзка с действащ, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидиран/консервиран обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци, който включва всяка от следните дейности:

— пробонабиране и анализ на дренажни води, и

— пробонабиране и анализ на повърхностни води.

Възложителят ще приеме изискването за изпълнено, независимо дали дейностите са изпълнени в рамките на едно или повече възлагания.

2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП — важи само за обособена позиция № 1.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието изискване за технически и професионални способности по т. 1. и т. 2 чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В" — „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор по т. 1 се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез представяне на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий по т. 2, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участника, определен за изпълнител, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението като цяло, а не от всяко от лицата, включени в него.

Участникът, включително когато е обединение, което не е юридическо лице, може да се позова на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критерия, свързан с техническите и професионалните способности, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) идентична или сходна дейност с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата — важи за всяка обособена позиция, за която се участва.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност, както следва/важи само за обособена позиция № 1:

А) Ръководител на екипа — 1 бр., със:

— завършено висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., специалност „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“ или „Водоснабдяване и канализация“, или еквивалентно образование, придобито в чужбина,

— минимум 10 (десет) години професионален опит по специалността,

— опит в изпълнението на поне една дейност, свързана с анализ или изследване на състоянието, извършване на мониторинг или възстановителни мероприятия на действащ, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидиран/консервиран обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци.

Б) Експерт „Геодезия“/„Маркшайдерство“ — 1 бр., със:

— завършено висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ или „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., специалност геодезия или маркшайдерство, или еквивалентно образование, придобито в чужбина,

— минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността,

— опит в изпълнението на поне една дейност, свързана с извършването на маркшайдерско или геодезическо обследване или заснемане на поне един действащ, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидиран/консервиран обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци, или на поне една кариера или минна изработка.

В) Експерт „Води“ — 1 бр., със:

— завършено висше образование в област „Технически науки“, професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ или „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., специалност „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“ или хидрогеология, или еквивалентно образование, придобито в чужбина,

— минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността,

— опит в изпълнението на поне една дейност, свързана с извършването на хидроложко или хидрогеоложко проучване, изследване или анализ на поне един действащ, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидиран/консервиран обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци, или на поне една кариера или минна изработка.

Забележка:

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт (т.е. само ръководител на екипа или експерт „Геодезия“/„Маркшайдерство“ или експерт „Води“) от екипа на участника.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Условията за изпълнение на всяка от обособените позиции са описани в документацията за обществената поръчка.

При подписването на договора за съответната обособена позиция определеният изпълнител представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на съответния договор. Гаранцията се предоставя във формата и при условията по чл. 111 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за съответната обособена позиция.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/11/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

В системата.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените и декриптирани от участниците оферти се отварят в платформата, като в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването. За отварянето на ценовите предложения се прилага чл. 57, ал. 1—3 от ППЗОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП по образец, утвърден с акт на Европейската комисия, който се попълва и подписва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в документация за участие. Представеният еЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. За обединението се подава отделен еЕЕДОП, подписан от представляващия обединението, при необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3—6 от ЗОП, и/или свързани с критериите за подбор за обединението, както и в случай, че участникът — обединение ще използва трето лице и/или подизпълнител.

2. При подписване на договора за съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител, следва да изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

3. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

4. За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, съответно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; чл. 107 от ЗОП; чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 44 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

5. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по т. 4 по-горе.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявление за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/10/2020