El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 480525-2019

Submission deadline has been amended by:  532579-2019
14/10/2019    S198

Česko-Praha: Injekční stříkačky

2019/S 198-480525

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Středočeského kraje, a.s.
Národní identifikační číslo: 07992106
Poštovní adresa: Zborovská 81/11, Smíchov
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Vebr
E-mail: vebr@nemsk.cz
Tel.: +420 602836189
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20931/33
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání"

II.1.2)Hlavní kód CPV
33141310 Injekční stříkačky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 490 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 5
II.2)Popis
II.2.1)Název:

„Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání"

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141310 Injekční stříkačky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblastní nemocnice Kolín a.s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Oblastní nemocnice Benešov, a.s., Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

K prokázání splnění profesní způsobilosti může účastník předložit čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti, které je součástí přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Účastník může přímo ve své nabídce předložit kopie dokladů požadovaných níže pro splnění této způsobilosti (čestné prohlášení, jakož i doklady, kterými účastník prokazuje profesní způsobilost, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení).

Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením rámcové dohody předložit zadavateli doklady uvedené níže, jimiž prokazuje profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 2 písm. a) zákona (nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení):

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona může účastník splnit povinnost předložit doklady prokazující splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Centrální zadavatel nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona a podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

Seznam významných zakázek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Způsob a rozsah prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Seznam významných zakázek předloží dodavatel v rámci své nabídky ve formě čestného prohlášení. Předložené čestné prohlášení musí mít obsahové náležitosti dle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel může tuto přílohu využít jako vzor.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikace

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v Seznamu významných zakázek, poskytnutých za poslední 3 roky uvede, že realizoval alespoň 1 zakázku identického objemu, z hlediska množství, jejichž předmětem byla dodávka injekčních stříkaček v minimálním finančním objemu ve výši předpokládané hodnoty části veřejné zakázky, pro kterou podává dodavatel nabídku.

U referenční zakázky uvede dodavatel v čestném prohlášení její cenu a dobu realizace a identifikaci kupujícího s uvedením kontaktní osoby, u které si lze referenci případně ověřit.

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží 5 ks vzorků výrobků určených k dodání.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
Bude použita elektronická aukce
Uveďte další informace o elektronické aukci:

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s § 120 a § 121 zákona formou elektronické aukce, a to po provedení předběžného hodnocení, které bude vycházet z podaných nabídek dodavatelů.

Podrobnější informce o elektronické aukci jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:05
Místo:

Elektronicky

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude provedeno s ohledem na jejich elektronickou formu neveřejně, a to postupem dle ust. § 109 zákona.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/10/2019