Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Suministros - 480525-2019

Submission deadline has been amended by:  532579-2019
14/10/2019    S198

Česko-Praha: Injekční stříkačky

2019/S 198-480525

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Středočeského kraje, a.s.
Národní identifikační číslo: 07992106
Poštovní adresa: Zborovská 81/11, Smíchov
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Vebr
E-mail: vebr@nemsk.cz
Tel.: +420 602836189
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20931/33
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání"

II.1.2)Hlavní kód CPV
33141310 Injekční stříkačky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 490 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 5
II.2)Popis
II.2.1)Název:

„Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání"

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141310 Injekční stříkačky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ02 Střední Čechy
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblastní nemocnice Kolín a.s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Oblastní nemocnice Benešov, a.s., Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

K prokázání splnění profesní způsobilosti může účastník předložit čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti, které je součástí přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Účastník může přímo ve své nabídce předložit kopie dokladů požadovaných níže pro splnění této způsobilosti (čestné prohlášení, jakož i doklady, kterými účastník prokazuje profesní způsobilost, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení).

Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením rámcové dohody předložit zadavateli doklady uvedené níže, jimiž prokazuje profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 2 písm. a) zákona (nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení):

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona může účastník splnit povinnost předložit doklady prokazující splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Centrální zadavatel nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona a podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

Seznam významných zakázek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Způsob a rozsah prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Seznam významných zakázek předloží dodavatel v rámci své nabídky ve formě čestného prohlášení. Předložené čestné prohlášení musí mít obsahové náležitosti dle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel může tuto přílohu využít jako vzor.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikace

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v Seznamu významných zakázek, poskytnutých za poslední 3 roky uvede, že realizoval alespoň 1 zakázku identického objemu, z hlediska množství, jejichž předmětem byla dodávka injekčních stříkaček v minimálním finančním objemu ve výši předpokládané hodnoty části veřejné zakázky, pro kterou podává dodavatel nabídku.

U referenční zakázky uvede dodavatel v čestném prohlášení její cenu a dobu realizace a identifikaci kupujícího s uvedením kontaktní osoby, u které si lze referenci případně ověřit.

Centrální zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží 5 ks vzorků výrobků určených k dodání.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
Bude použita elektronická aukce
Uveďte další informace o elektronické aukci:

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s § 120 a § 121 zákona formou elektronické aukce, a to po provedení předběžného hodnocení, které bude vycházet z podaných nabídek dodavatelů.

Podrobnější informce o elektronické aukci jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/11/2019
Místní čas: 10:05
Místo:

Elektronicky

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude provedeno s ohledem na jejich elektronickou formu neveřejně, a to postupem dle ust. § 109 zákona.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/10/2019