29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 480538-2021

24/09/2021    S186

Niemcy-Emden: Przepompowywanie

2021/S 186-480538

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee
Miejscowość: Emden
Kod NUTS: DE942 Emden, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 26725
Państwo: Niemcy
E-mail: wsa-ems-nordsee@wsv.bund.de
Tel.: +49 4921-8020
Faks: +49 4921-802379
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wsa-ems-nordsee.wsv.de/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=415160
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=415160
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Verkehr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nassbaggerarbeiten zur Unterhaltung des Fahrwassers der Außenems 2022/2023

Numer referencyjny: 2021214018
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Die auszuführenden Bauleistungen sind Nassbaggerarbeiten zur Erhaltung und Wiederherstellung der erforderlichen Tiefen und Breiten innerhalb der Außenems von km 40,7 bis 73,2. Im Zeitraum von Januar 2022 bis Juli 2023 sind ca. 8 Mio m³ Boden zu baggern, zu fördern und zu verbringen.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE942 Emden, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bundeswasserstraße Ems (km 40,7 bis 73,2)

II.2.4)Opis zamówienia:

Aufteilung in 8 Baggerkampagnen im Tidebbereich der Außenems:

BA01 : Emder Fahrwasser von km 40,7 bis 45,7 ; Baggermenge ca. 15 %

BA02 : Emder Fahrwasser von km 45,7 bis 47,7 ; Baggermenge ca. 16 %

BA03 : Emder Fahrwasser von km 47,7 bis 50,0 ; Baggermenge ca. 30 %

BA04 : Gatjebogen von km 50,0 bis 53,0 ; Baggermenge ca. 30 %

BA05 : Gatjebogen von km 53,0 bis 57,0 ; Baggermenge ca. 4 %

BA06 : Ostfriesische Gatje von km 57,0 bis 62,0 ; Baggermenge ca. 1 %

BA07 : Dukegat von km 62,0 bis 70,0 ; Baggermenge ca. 3 %

BA08 : Dukegat von km 70,0 bis 73,2 ; Baggermenge ca. 1 %

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

ja

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Registereintragungen

- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Der Bieter kann mit dem Angebot zum Nachweis seiner wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) benennen.

Der vorläufige Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der "Eigenerklärung zur Eignung oder der EEE" erbracht werden

Das Formblatt 133b-B/333b-B "Eigenerklärung zur Eignung" enthält die Aufzählung der erforderlichen Nachweise zur Eignung und wird auf der e- Vergabeplattform des Bundes (https://www.evergabe-online.de/start.html) bei der Bekanntmachung über den Button "Ausschreibungsunterlagen einsehen" bereit gestellt.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Der Bieter kann mit dem Angebot zum Nachweis seiner wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) benennen.

Der vorläufige Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der "Eigenerklärung zur Eignung oder der EEE" erbracht werden

Das Formblatt 133b-B/333b-B "Eigenerklärung zur Eignung" enthält die Aufzählung der erforderlichen Nachweise zur Eignung und wird auf der e- Vergabeplattform des Bundes (https://www.evergabe-online.de/start.html) bei der Bekanntmachung über den Button "Ausschreibungsunterlagen einsehen" bereit gestellt.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nur Vertreter des Auftraggebers. Bieter und Bevollmächtigte sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes
Adres pocztowy: Villemombler Straße 76
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53123
Państwo: Niemcy
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Tel.: +49 228-94990
Faks: +49 228-9499163
Adres internetowy: https://www.bundeskartellamt.de/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Der Antrag auf Nachprüfung ist gemäß §160 Absatz 3 GWB unzulässig, soweit:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee
Adres pocztowy: Am Eisenbahndock 3
Miejscowość: Emden
Kod pocztowy: 26725
Państwo: Niemcy
E-mail: wsa-ems-nordsee@wsv.bund.de
Tel.: +49 4921-8020
Faks: +49 4921-802379
Adres internetowy: https://www.wsa-ems-nordsee.wsv.de/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2021