Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 480614-2021

Submission deadline has been amended by:  83755-2022
24/09/2021    S186

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2021/S 186-480614

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamupki 21 90-532 Łódź, Maria Herszel, Adam Kucharski.
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Tel.: +48 426384888
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uml.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...)

Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.271.20.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od

ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia

ul. Karskiego.

Zamówienie podzielone zostało na 3 części Część I: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3.

Część II: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Zad. 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Umowie

Zad. 2)

Część III: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (1,2,3)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300 Roboty rozbiórkowe
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45234116 Budowa torów
45234121 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
45236000 Wyrównywanie terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316213 Instalowanie oznakowania drogowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
77300000 Usługi ogrodnicze
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, pas drogowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako:

Zadanie 1

Przebudowa ul. Legionów na odcinku od Placu Wolności do ul. Zachodniej (ze skrzyżowaniem).

Zadanie 2

Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej ( bez skrzyżowań)

Zadanie 3

Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańska - w całości wraz z rozjazdami w zachodnim wlocie skrzyżowania ulic Legionów – Gdańska z wyjątkiem sieci trakcyjnej: - zaniechać budowy sekcji L21, L22 (lewoskręt z ul. Gdańskiej)

- sekcje L17 i L18 zakotwić tymczasowo na słupie 46 (ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny)

Zadanie 4

Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego w części dotyczącej:

- wybudowania słupa 46 ( ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny) - zakończenia przęsła kanalizacji kablowej ( długości ok. 16 m) z Zadania 3 wraz ze studnią kablową

- nowoprojektowane elementy sygnalizacji świetlnej, w tym w szczególności podejścia do detektorów usytuowanych na trakcji ( mniej więcej z całym peronem przystankowym)

- kable zasilania trakcji poprowadzone w kierunku podstacji trakcyjnej KĘS wraz z wprowadzeniem w podstację.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1a do SWZ oraz w dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (G) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego w zakresie Zadań 1, 2, 3 i 4. podanych w pkt 27 SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8) WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Um. Z 2)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300 Roboty rozbiórkowe
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45234116 Budowa torów
45234121 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
45236000 Wyrównywanie terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316213 Instalowanie oznakowania drogowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
77300000 Usługi ogrodnicze
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, pas drogowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako:

Zadanie 3 (Zadanie 1 w Umowie)

Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańskiej – dla trakcji należy wybudować zaniechane elementy sieci trakcyjnej Zadania 3 takie jak wywieszenie sekcji L21 i L22.

Zadanie 4 (Zadanie 2 w Umowie)

Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego wraz z rozjazdami na skrzyżowaniu ulic Legionów i Cmentarna – w zakresie nie uwzględnionym w Części I zamówienia, bez wywieszania sekcji L27 i L28

( prawoskręt w ul. Cmentarną).

Zadanie 5 (Zadanie 3 w Umowie)

Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego) – w zakresie przystanku

na ulicy Legionów, słupa trakcyjnego nr 64, 96 oraz elementów zasilania i sterowania zwrotnic, zasilania smarownic oraz budowa kanalizacji kablowej ok. 15 m i szafki CCTV

w ul. Cmentarnej ( szafka obsługuje przystanki Legionów).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (G) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego w zakresie Zadań 3, 4.i 5 podanych w pkt 27 SWZ i w Opisie Przedmiotu Zamówienia

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8) WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (Z1,2,3)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300 Roboty rozbiórkowe
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45234116 Budowa torów
45234121 Roboty w zakresie kolei tramwajowej
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
45236000 Wyrównywanie terenu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316213 Instalowanie oznakowania drogowego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
77300000 Usługi ogrodnicze
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, pas drogowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako:

Zadanie 4 ( w Umowie Zadanie 1)

Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego – w zakresie nasadzenia róż w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną.

Zadanie 5 ( w Umowie Zadanie 2)

Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego ) – z wyłączeniem zakresu z Części II zamówienia.

Zadanie 6 ( w Umowie Zadanie 3)

Przebudowa skrzyżowania ul. Karskiego z ul. Cmentarną – poza Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi ( Projektami 1-8).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane (G) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne – Zatrudnienie osoby – zatrudnienie osób bezrobotnych (Z) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego w zakresie Zadań 4, 5 i 6 podanych w pkt 27 SWZ i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8) WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający w tym miejscu podaje poniższe informacje:

[Numeracja zgodna z SWZ]

9.2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

9.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 3 do SWZ (plik w formacie XML).

9.3 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych (z zastrzeżeniem/uwzględnieniem pkt 31 SWZ), tj.:

9.3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.3.2.1 Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji I konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

9.3.2.2 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

9.3.2.3 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

9.3.2.4 Informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

40.1 Zamawiający nie przewiduje:

40.1.1. zawarcia umowy ramowej;

40.1.2. składania ofert wariantowych;

40.1.3. rozliczania w walutach obcych;

40.1.4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

40.1.5. wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;

40.1.6. odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu

u Zamawiającego;

40.1.7. prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp;

40.2 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorach umów - Załączniki nr 7a, 7b i 7c do SWZ.

40.3 Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości:

• dla części I – 1 600 000,00 PLN,

• dla części II – 1 600 000,00 PLN,

• dla części III – 1 600 000,00 PLN,

Uwaga:

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zam. w tym miejscu podaje poniższe informacje:

[Numeracja zgodna z SWZ]

39. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO

39.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:

39.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl

39.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych

z przetwarzaniem danych.

39.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy

w Urzędzie Miasta Łodzi.

39.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.

39.1.5 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

39.1.5.1 ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

39.1.5.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

39.1.5.3 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

39.1.5.4 ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

39.1.6 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

39.1.6.1 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

i wyłonienie wykonawcy;

39.1.6.2 zawarcia umowy;

39.1.6.3 rozliczenia finansowo- księgowego.

39.1.7 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym

do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych

w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

39.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat

w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.

39.1.9 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

39.1.9.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

39.1.9.2 sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia

39.1.9.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

39.1.10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

39.1.11 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

39.2 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

39.3 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

39.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat

w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.

39.1.9 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

39.1.9.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

39.1.9.2 sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia

39.1.9.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

39.1.10 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

39.1.11 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

39.2 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

39.3 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony (niezależnie od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta), jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich

8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

• jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN brutto (niezależnie od ilości części, na które Wykonawca będzie składał ofertę), polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej wraz z torowiskiem oraz z infrastrukturą podziemną i budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej na terenie miejskim

Uwaga:

1. Użyte w SWZ określenie "teren miejski" należy rozumieć jako teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta.

2. Użyte w SWZ określenie „infrastruktura podziemna” należy rozumieć wszelkie uzbrojenie podziemne, takie jak sieci, urządzenia, przyłącza określone

w projektach branżowych m.in. wod-kan, teletechniczną, elektroenergetyczną. Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie Wykonawcy zawierało wybrane elementy infrastruktury podziemnej na terenie miejskim.

3. Użyte w SWZ określenia: „droga publiczna”, „budowa drogi”, „przebudowa drogi”, „remont drogi” i inne, należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi

w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)

4. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres /wartość każdego zamówienia, o którym mowa powyżej.

5. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

7. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

• jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej wraz z infrastrukturą podziemną na terenie miejskim.

Uwaga:

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie lub trzy części zamówienia, jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy w danej części zamówienia może wskazać tę samą osobę.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

4. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220)

5. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umów

o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

7.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

− lub za odpowiedni czyn zabr określ w przep prawa obc;

cd w Sekcji VI.4.3)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla danej części zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2023 r. Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorach umów w poszczególnych częściach zamówienia - Załączniki nr 7a, 7b i 7c do SWZ.

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie większej niż 10% łącznego Wynagrodzenia ryczałtowego brutto, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi postanowieniami Umowy (§ 26a). Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 227-238 ustawy Pzp. Minimalna wysokość postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej wynosi: 100 000,00 PLN brutto (słownie złotych: 100 tysięcy 00/100 brutto)

Szczegółowe informacje dot. aukcji elektronicznej opisane są w punkcie 31 SWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Maria Herszel, Adam Kucharski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

[Numeracja zgodna z SWZ]

5. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wyk. na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

7.2 Zam. nie przewiduje wykluczenia Wyk. na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3 Jeżeli w stosunku do Wyk. zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 7.1 SWZ Wyk. zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp.

7.4 Wyk. nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, jeżeli udowodni Zam., że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110 ust. 2 pkt.1-3 ustawy Pzp.

7.5 Zam. oceni, czy podjęte przez Wyk. czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wyk. Jeżeli podjęte przez Wyk.czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zam. wykluczy Wyk.

9. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

14.1 Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie określonej w pkt 10 SWZ.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

15.1 Formularz ofertowy – przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 2 do SWZ,

15.2 Tabele elementów scalonych – odpowiednio dla każdej części zamówienia

dla część I - Załącznik nr 2a do SWZ, dla część II - Załącznik nr 2b do SWZ, dla część III - Załącznik nr 2c do SWZ,

15.3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (ESPD) Wykonawcy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 3 do SWZ.

15.4 Oświadczenie, o którym mowa w 15.3 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

15.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

15.6 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15.3 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

– tj. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (ESPD) przedstawia również podmiot udostępniający zasoby.

15.7 Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, (jeżeli dotyczy).

15.8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, (jeśli dotyczy - projekt zobowiązania Załącznik nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

15.9 Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji).

15.10 Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – projekt oświadczenia Załącznik nr 9 do SWZ.

23.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium (odpowiednio dla każdej części zamówienia) w wysokości:

dla Części I – 491 000,00 PLN, dla Części II – 423 000,00 PLN, dla Części III – 264 000,00 PLN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

cd z Sekcji III.1.3) dotyczacy wykluczenia

7.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.1.1. SWZ;

7.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

7.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

7.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

dalej 7.1.7 w SWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2021