Works - 480639-2021

Submission deadline has been amended by:  100478-2022
24/09/2021    S186

Slovakia-Trenčín: Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

2021/S 186-480639

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčiansky samosprávny kraj
National registration number: 36126624
Postal address: K dolnej stanici 7282/20A
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 91101
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Matej Gál
E-mail: matej.gal@ultimaratio.sk
Telephone: +421 911476634
Internet address(es):
Main address: http://www.tsk.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434171
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434171
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa

Reference number: FUR000101
II.1.2)Main CPV code
45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 069 594.63 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Podľa projektovej dokumentácie

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doba výstavby v dňoch odo dňa odovzdania staveniska / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 069 594.63 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program

II.2.14)Additional information

Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 180 000 €. Informácie o spôsobe

zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti

týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, resp. v súlade s § 114 ods. 1 čestným vyhlásením, alebo b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej

únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného

postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjekt

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením

1) ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia predchádzajúce lehote na

predkladanie ponúk, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania

činnosti. Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite.

V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok

(www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný

preklad do slovenského jazyka.

V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na výpočet ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa.

V súlade s §38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú metódy určené nasledovne:

Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:

Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)

Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osoba) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 +r.140+ r.143 +r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie.

Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:

Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)

Vzorec: Likvidita 2. stupňa (fyzická osoba) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba:

Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) /

(Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie)

Vzorec: Likvidita 3. stupňa (právnická osoba) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie.

Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba:

Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery)

Vzorec: Likvidita 3. stupňa (fyzická osoba) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,7, a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,5.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

Zoznamom stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania, ktorým sa rozumie výstavba a/alebo rekonštrukcia diaľnic, rýchlostných ciest a ciest s triedou dopravného zaťaženia I - II - III uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením druhu prác, množstva realizovaných prác v m2 alebo v tonách, ceny, miesta uskutočnenia prác (číslo komunikácie a trieda dopravného zaťaženia, vrátane identifikácie referenčných kilometrovníkov) lehoty uskutočnenia stavebných prác a zhodnotenia uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:

1.1 ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

1.2 iná osoba ako ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odb. kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich

zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z

odborníkov: stavbyvedúci a pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.

Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto

skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej

spôsobilosti spoločne. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač uvedie objem prác realizovaný za posledných 5 rokov, ktoré sa rátajú

spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote rovnej, alebo vyššej ako je Predpokladaná

hodnota zákazky. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná min. výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období. V zozname stavebných prác uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, číslo komunikácie a trieda dopravného zaťaženia, vrátane identifikácie referenčných kilometrovníkov,

údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorý potvrdil realizované práce.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Stavbyvedúci: predloží doklad o odb. spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods.1 písm. b) podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie). Stavbyvedúci musí mať minimálne 5 rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, z toho min. 3 roky vo funkcii stavbyvedúceho, ktorú uchádzač preukáže prac. životopisom podpísaným príslušnou odborne spôsobilou osobou.

Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality: predloží úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, musí mať ukončené min. úplné stredné vzdelanie a prax min. 5 rokov preukázanú prac. životopisom, z ktorého bude zrejmá účasť min. na 1 projekte pri stavbách dopr. infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.

Predložený prac. životopis podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny musí obsahovať: meno a priezvisko,

opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis prac. náplne/odb. skúsenosti, miesto, mesiac a rok

plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ), ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.

Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad vydaný

príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie

podmienok účasti.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 09:30
Place:

Ultima Ratio s.r.o.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO.

Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk portálu EVO.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6

písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom pomoci. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

4) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:

i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

6) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

8) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

9) V prípade nedostatočného finančného krytia si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021