Werken - 480651-2021

Submission deadline has been amended by:  535448-2021
24/09/2021    S186

België-Hasselt: Bruggenbouwwerkzaamheden

2021/S 186-480651

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: ir. Hannes Moons
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423384
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423384
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARW-21-011+-+publicatie-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: waterbouwkundige werken & diensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw Matadibrug Handelsdok Gent.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARW-21-011 - publicatie-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221100 Bruggenbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een statische fiets- en voetgangersbrug over het Handelsdok te Gent. De toekomstige brug zal de Handelsdokkaai (westelijke oever) verbinden met de Schipperskaai (oostelijke oever) en bevindt zich in het verlengde van de Kraankindersstraat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een statische fiets- en voetgangersbrug over het Handelsdok te Gent. De toekomstige brug zal de Handelsdokkaai (westelijke oever) verbinden met de Schipperskaai (oostelijke oever) en bevindt zich in het verlengde van de Kraankindersstraat.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFRO Vlaanderen Programma 201 - 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B of E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren.

De in deze opdracht begrepen staalbouw dient verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer die erkend is in categorie F, waarbij de klasse bepaald wordt door het totale inschrijvingsbedrag van het gedeelte van de werken dat door de betreffende aannemer zal worden uitgevoerd. Indien de inschrijver niet zelf beschikt over deze erkenning moeten deze werken verplicht worden uitgevoerd door een onderaannemer die beschikt over deze erkenning in deze klasse en dient de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze onderaannemer bij de offerte gevoegd te worden.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1° Een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat;

De lijst bevat minstens:

• 3 referenties van soortgelijke staalbouwprojecten: stalen bruggen. Binnen deze projecten is de minimale uitvoeringskost van de staalbouw 2 miljoen euro (excl. BTW) en betreft het de bouw van een stalen structuur van minstens 1500 ton; Hiervan moet minstens 1 referentie zich ook in een stedelijke context bevinden

Het is desgevallend toegelaten eenzelfde referentie te gebruiken voor een of meerdere hierboven genoemde projecten/werken.

De lijst dient de ervaring in de bedoelde materie aan te tonen en dient gestaafd te worden met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften van goede uitvoering vermelden:

• De inhoud van de opdracht;

• Het bedrag van de opdracht;

• De uitvoeringsperiode van de opdracht;

• De naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht; In geval van werken voor particulieren , kunnen de referenties, bij ontstentenis van een getuigschrift van de opdrachtgever, worden gestaafd door een verklaring van de inschrijver zelf.

2° Het bewijs dat de inschrijver voldoet aan de volgende Europese kwaliteitsnorm(en). De uitvoerder van de constructie van het stalen gedeelte van de brug, hetzij de inschrijver, hetzij de onderaannemer, dient per indiendatum van de offerte tevens houder te zijn van het certificaat EN 1090 – EXC 3;

De aanbesteder behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

Indien de inschrijver voor het voldoen aan de vereiste technische bekwaamheid, beroep zal doen op een of meerdere onderaannemers dient, op straffe van onregelmatigheid van de offerte, een schriftelijke verbintenis bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat deze onderaannemers er zich toe verbinden in onderaanneming van de inschrijver te zullen werken, met opgave van de opdrachtonderdelen waarop deze verbintenis betrekking heeft. De gevraagde referenties zullen in dit geval afkomstig zijn van deze onderaannemer(s).

Het is de inschrijver verboden, na de toewijzing van de opdracht nog te wijzigen van onderaannemer voor de uitvoering van de staalconstructie van de brug. Indien dit om noodzakelijke redenen toch nodig blijkt kan dit enkel na schriftelijke toestemming van de aanbesteder, op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag. Deze schriftelijke aanvraag dient opnieuw de drie gevraagde referenties en bijhorende informatie voor staalbouw te bevatten van de onderaannemer waarmee samengewerkt wenst te worden.

Alleen de inschrijver blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbesteder wanneer hij dergelijke opdrachten aan derden toevertrouwt. De aanbesteder acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Merelbeke

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

- uitvoeringstermijn : 365 kalenderdagen

- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2021