Usluge - 480798-2018

31/10/2018    S210

Hrvatska-Zagreb: Arhitektonske i srodne usluge

2018/S 210-480798

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/1, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA, OIB: 87490332083
E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr
Telefon: +385 14816151
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.d-a-z.hr
Adresa profila kupca: https://tinyurl.com/ydh45hbo
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+F12-0029855
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada idejnog arhitektonsko urbanističkoj rješenja GK Grada Zagreba –Paromlin

Referentni broj: 3527-2018-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71200000 Arhitektonske i srodne usluge
II.2)Opis
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno točki 1.4. Uvjeta Natječaja.

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku: da
Navesti struku:

Sukladno točki 1.6. Pravo sudjelovanja iz Uvjeta Natječaja.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

Sukladno točki VII. Kriteriji za analizu i ocjenu natječajnih radova iz Uvjeta Natječaja.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 31/01/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

Sukladno točki IV. Nagrade iz Uvjeta Natječaja.

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: ne
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2018