29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 480874-2021

24/09/2021    S186

Francja-Saint-Denis: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2021/S 186-480874

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 162-425889)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: département de la Réunion
Krajowy numer identyfikacyjny: 22974001400019
Adres pocztowy: direction de la Commande Publique, 31 rue de Paris
Miejscowość: Saint-Denis
Kod NUTS: FRY4 La Réunion
Kod pocztowy: 97400
Państwo: Francja
E-mail: marchespublics@cg974.fr
Tel.: +33 262586670
Faks: +33 262586689
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.departement974.fr
Adres profilu nabywcy: http://marchespublics.cg974.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

marché de travaux pour l'extension des périmètres irrigués du sud (Bras de la Plaine et Bras de Cilaos) - secteur Bc1 - pièce Louise, les Canaux et l'eperon - lots 1, 2, 3 et 4

Numer referencyjny: 21ft-Deau-1323-F
II.1.2)Główny kod CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

la présente consultation concerne la construction d'aménagements hydrauliques (Réseau, génie civil et équipements) sur le secteur Bc1.Les principales infrastructures à réaliser sont les suivantes :- construction d'un réservoir Mouchoir Gris 2 d'un volume utile de 990 m3, raccordé au réservoir Mouchoir Gris 1 existant,- renforcement des stations de pompage de Maison Rouge et Mouchoir Gris par l'augmentation de la puissance du transformateur, permettant un fonctionnement des 3 pompes existantes en parallèle (contre 2 actuellement),- pose d'un réseau d'irrigation de 20,3 km de long (y compris équipements associés) permettant de desservir environ 211 ha de terres agricoles.Ces travaux sont répartis en quatre lots, chaque lot devant faire l'objet de marchés séparés

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 162-425889

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/09/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

date : le 24/09/21 à 15h00

Powinno być:

date : le 15/10/21 à 15h00

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Powinno być:

après la mention : Date limite de remise des offresajouter : Afin de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les délais de réponse de certains fournisseurs pouvant contribuer à l'optimisation des offres des candidats, un délai supplémentaire de 3 semaines est accordé pour la remise des offres

VII.2)Inne dodatkowe informacje: