Services - 48103-2019

31/01/2019    S22    - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Opole: Services d'engazonnement

2019/S 022-048103

Avis de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
530546013
ul. Firmowa 1
Opole
45-594
Pologne
Point(s) de contact: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Bartosz Szymański
Téléphone: +48 774697400
Courriel: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Fax: +48 774697402
Code NUTS: PL524

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.mzd-opole.logintrade.net

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.mzd-opole.logintrade.net
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Firmowa 1
Opole
45-594
Pologne
Point(s) de contact: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Bartosz Szymański
Téléphone: +48 774697400
Courriel: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Fax: +48 774697402
Code NUTS: PL524

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.mzd-opole.logintrade.net

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.mzd-opole.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Numéro de référence: NP.260.10.2019.P
II.1.2)Code CPV principal
77314100
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu trawy i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola według następującego podziału:

Część 1. Rejon I – drogi na prawach powiatu – krajowe, wojewódzkie, powiatowe,

Część 2. Rejon II – drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Półwieś, Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Sławice, Karczów

Część 3. Rejon III – drogi gminne w dzielnicach: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Dobrzeń Mały, Świerkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, Śródmieście, Nowa Wieś Królewska

Część 4. Rejon IV – drogi gminne w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice.

Drogi wewnętrzne koszone są interwencyjnie wg potrzeb.

Niniejsze zadanie zostało podzielone na 4 części.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 2 500 249.98 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część 1. Rejon I – drogi na prawach powiatu – krajowe, wojewódzkie, powiatowe

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77312000
90511300
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524
Lieu principal d'exécution:

Miasto Opole

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Wykonanie usługi polega na skoszeniu trawy i chwastów łącznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie później niż w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczystościami znajdującymi się na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola według bieżących ustaleń z Zamawiającym.

1.2. Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną lub faxem.

1.3. Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich czterech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części. Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ciągu roku dla danej części zamówienia.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia nie ujęte w załączniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.

1.5. Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku nr 2 będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

1.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

1.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

1.8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

1.9. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.

1.10. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnienia z Zamawiającym.

1.11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

1.12. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.).

Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.

Cd. pkt II.2.11)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Szacowana ilość wykoszenia trawy i chwastów łącznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dobę / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 435 078.98 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/04/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający nie będzie korzystać z opcji w niniejszym postępowaniu. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu cd pkt II.2.4)

1.13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a uPzp. Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. Kierowanie pracami polegającymi na koszeniu traw.

b. Wykonywanie prac polegających na koszeniu traw.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Podana wartość szacunkowa uwzględnia wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

CZĘŚĆ 2. Rejon II – drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Półwieś, Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Sławice, Karczów

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77312000
90511300
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524
Lieu principal d'exécution:

Miasto Opole

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Wykonanie usługi polega na skoszeniu trawy i chwastów łącznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie później niż w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczystościami znajdującymi się na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola według bieżących ustaleń z Zamawiającym.

1.2. Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną lub faxem.

1.3. Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich czterech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części. Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ciągu roku dla danej części zamówienia.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia nie ujęte w załączniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.

1.5. Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku nr 2 będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

1.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

1.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

1.8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

1.9. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.

1.10. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnienia z Zamawiającym.

1.11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

1.12. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.).

Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.

Cd. pkt II.2.11)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Szacowana ilość wykoszenia trawy i chwastów łącznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dobę / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 313 231.30 MTL
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/04/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający nie będzie korzystać z opcji w niniejszym postępowaniu. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu cd pkt II.2.4)

1.13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. Kierowanie pracami polegającymi na koszeniu traw.

b. Wykonywanie prac polegających na koszeniu traw.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Podana wartość szacunkowa uwzględnia wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

CZĘŚĆ 3. Rejon III – drogi gminne w dzielnicach: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Dobrzeń Mały, Świerkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, Śródmieście, Nowa Wieś Królewska

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77312000
90511300
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524
Lieu principal d'exécution:

Miasto Opole

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Wykonanie usługi polega na skoszeniu trawy i chwastów łącznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie później niż w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczystościami znajdującymi się na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola według bieżących ustaleń z Zamawiającym.

1.2. Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną lub faxem.

1.3. Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich czterech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części. Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ciągu roku dla danej części zamówienia.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia nie ujęte w załączniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.

1.5. Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku nr 2 będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

1.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

1.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

1.8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

1.9. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.

1.10. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnienia z Zamawiającym.

1.11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

1.12. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.).

Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.

Cd. pkt II.2.11)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Szacowana ilość wykoszenia trawy i chwastów łącznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dobę / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 443 204.90 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/04/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający nie będzie korzystać z opcji w niniejszym postępowaniu. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu cd pkt II.2.4)

1.13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. Kierowanie pracami polegającymi na koszeniu traw.

b. Wykonywanie prac polegających na koszeniu traw.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Podana wartość szacunkowa uwzględnia wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

CZĘŚĆ 4. Rejon IV – drogi gminne w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77312000
90511300
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524
Lieu principal d'exécution:

Miasto Opole

II.2.4)Description des prestations:

1.1. Wykonanie usługi polega na skoszeniu trawy i chwastów łącznie ze zgrabienie i odwiezieniem ich nie później niż w ciągu 24 godzin od skoszenia na kompostownię zlokalizowaną na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów wraz ze wszelkimi nieczystościami znajdującymi się na terenie koszenia tzn. odpadami komunalnymi na pasach drogowych (wysepkach, pasach rozdzielczych, rowach i poboczach) wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola według bieżących ustaleń z Zamawiającym.

1.2. Koszenie interwencyjne – są to prace (pojedyncze zlecenia) zlecone przez Zamawiającego, których nie wykonanie skutkować będzie zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Takie zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać niezwłocznie lecz nie później niż 24 godz. od momentu otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności przystąpienia do tychże prac. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje się wysłanie informacji drogą elektroniczną lub faxem.

1.3. Pierwsze koszenie będzie realizowane równocześnie we wszystkich czterech częściach, pozostałe wg. zleceń w zależności od potrzeb w danej części. Minimalna ilość planowanych robót to wykonanie jednego koszenia w ciągu roku dla danej części zamówienia.

1.4. Zamawiający zastrzega sobie w ramach podanego metrażu wskazać miejsce do koszenia nie ujęte w załączniku nr 2, do wyliczenia wynagrodzenia takiej usługi będzie używana cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym.

1.5. Wszelkie wątpliwości związane z realnym metrażem koszonej powierzchni w stosunku do zapisów w załączniku nr 2 będą ponownie obmierzane po wykonaniu zadania przez Zamawiającego bądź Wykonawcę (bądź wspólnie) w celu prawidłowego wystawienia protokołu oraz właściwego rozliczenia z Wykonawcą.

1.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia prac. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

1.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

1.8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania prac. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego.

1.9. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu sprzętu oznaczonego swoim logo. Pracownicy Wykonawcy skierowani do realizacji zleconych prac winni być ubrani w stroje robocze z logo firmy.

1.10. Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej oraz szczegółowymi uzgodnienia z Zamawiającym.

1.11. Wykonawca w trakcie wykonywania zleconych prac zapewnieni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, tj. oznakowania ich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

1.12. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.).

Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.

Cd. pkt II.2.11)

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Szacowana ilość wykoszenia trawy i chwastów łącznie z jej zgrabieniem, zebraniem i wywiezieniem na wysypisko w przeliczeniu na dobę / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 308 734.80 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/04/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający nie będzie korzystać z opcji w niniejszym postępowaniu. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu cd pkt II.2.4)

1.13. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j. z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. Kierowanie pracami polegającymi na koszeniu traw.

b. Wykonywanie prac polegających na koszeniu traw.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamówienie nie dotyczy projektu finansowanego ze źródeł Unii Europejskiej. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu: Podana wartość szacunkowa uwzględnia wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.

II.2.14)Informations complémentaires

Do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie:

a) Zezwolenie wydanego przez organ właściwy na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportowania odpadów będących przedmiotem zamówienia o kodach 20 03 01 oraz 20 02 01 (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.),

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, określonych w lit a.

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ww. dokumentów w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu:

WADIUM

1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

CZĘŚĆ 1. 2 000,00 zł

CZĘŚĆ 2. 1 000,00 zł

CZĘŚĆ 3. 1 000,00 zł

CZĘŚĆ 4. 1 000,00 zł

2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

Dokładne dane na temat WADIUM zawierają zapisy SIWZ dostępnej na www.mzd-opole.logintrade.net

Z uwagi brak miejsca w ogłoszeniu:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót o wartości do:

a. część 1 – 500 000,00 netto tj. usługi koszenia i wywozu odpadów.

b. część 2 – 200 000,00 zł netto, tj. usługi koszenia i wywozu odpadów.

c. część 3 – 300 000,00 zł netto, tj. usługi koszenia i wywozu odpadów.

d. część 4 – 200 000,00 zł netto, tj. usługi koszenia i wywozu odpadów.

2. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji:

Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: koszenie traw i chwastów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola

Dokładne dane na temat zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 zawierają zapisy SIWZ dostępnej na www.mzd-opole.logintrade.net

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu:

9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Cd. pkt III.1.2)

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu dokończenie pkt III.1.1) wykaz dokumentów

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów (oświadczeń), o których mowa w niniejszym punkcie 9.

Forma i sposób sporządzenia dokumentów wskazanych powyżej została wskazana w Rozdziale 10a pkt 7.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – składany w formie elektronicznej,

2) załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

3) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.,

4) załącznik nr 4a - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego – składany na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.z.p.;

5) załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w przypadku określonym w art. 22a u.p.z.p.) – składany wraz z ofertą w formie elektronicznej.

Forma i sposób sporządzenia dokumentów wskazanych powyżej została wskazana w Rozdziale 10a pkt 7.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu:

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. oraz art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 – 8 u.p.z.p., Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

Cd. pkt III.1.2) poniżej

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie;

7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie

8) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i pkt 6 u.p.z.p zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p. - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,

Cd. pkt III.2.1)

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, tj.:

Część 1 „Rejon I – drogi na prawach powiatu – krajowe, wojewódzkie, powiatowe”

1) Kierownik prac – posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu usług w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. usługi koszenia traw w pasach drogowych.

Część 2,,Rejon II – drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Półwieś, Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Sławice, Karczów”

1) Kierownik prac – posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu usług w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. usługi koszenia traw w pasach drogowych.

Część 3,,Rejon III – drogi gminne w dzielnicach: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Dobrzeń Mały, Świerkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, Śródmieście, Nowa Wieś Królewska”

1) Kierownik prac – posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu usług w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. usługi koszenia traw w pasach drogowych.

Część 4,,Rejon IV – drogi gminne w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice”

1) Kierownik prac – posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu usług w zakresie utrzymania terenów zieleni, tj. usługi koszenia traw w pasach drogowych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia załącznika nr 3 (zawierającego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych) w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie.

b) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi, której przedmiot zamówienia obejmował:

Część 1 „Rejon I – drogi na prawach powiatu – krajowe, wojewódzkie, powiatowe”

Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (łącznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacją odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej niż 500 000 m2

Część 2,,Rejon II – drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Półwieś, Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Sławice, Karczów”

Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (łącznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacją odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej niż 100 000 m2

Część 3,,Rejon III – drogi gminne w dzielnicach: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Dobrzeń Mały, Świerkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, Śródmieście, Nowa Wieś Królewska”

Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (łącznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacją odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej niż 100 000 m2

Cd. pkt III.1.3) poniżej

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Część 4,,Rejon IV – drogi gminne w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice”

Utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw na pasach drogowych (łącznie ze zgrabieniem i wywiezieniem na wysypisko lub utylizacją odpadu biologicznego) o powierzchni nie mniejszej niż 100 000 m2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (np. konsorcjum – oferta wspólna zgodnie z art. 23 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, wykazu wykonanych usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca składa dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, zawierały co najmniej:

a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,

b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,

c. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych).

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, to w wykazie wykonanych robót powinien wyraźnie wskazać jaki zakres robót był przez niego faktycznie zrealizowany (patrz: Wyrok Trybunału z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C 387/14).

c) dysponowanie sprzętem koniecznym do wykonania niniejszego zadania, w szczególności:

Część 1 „Rejon I – drogi na prawach powiatu – krajowe, wojewódzkie, powiatowe”

Kosiarka bijakowa – 3 szt. w tym jedna szt. z możliwością zbierania trawy

Kosiarkami żyłkowymi – 10 szt.

Ciągnikami z przyczepami lub innymi środkami transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstałych przy realizacji zadania – 2 szt.

Część 2,,Rejon II – drogi gminne w dzielnicach: Bierkowice, Półwieś, Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Sławice, Karczów”

Kosiarka bijakowa – 2 szt. w tym jedna szt. z możliwością zbierania trawy

Kosiarkami żyłkowymi – 5 szt.

Ciągnikami z przyczepami lub innymi środkami transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstałych przy realizacji zadania – 1 szt.

Część 3,,Rejon III – drogi gminne w dzielnicach: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Dobrzeń Mały, Świerkle, Zakrzów, Wróblin, Krzanowice, Śródmieście, Nowa Wieś Królewska”

Kosiarka bijakowa – 2 szt. w tym jedna szt. z możliwością zbierania trawy

Kosiarkami żyłkowymi – 5 szt.

Ciągnikami z przyczepami lub innymi środkami transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstałych przy realizacji zadania – 1 szt.

Część 4,,Rejon IV – drogi gminne w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Groszowice, Grotowice, Malina, Grudzice”

Kosiarka bijakowa – 2 szt. w tym jedna szt. z możliwością zbierania trawy

Kosiarkami żyłkowymi – 5 szt.

Ciągnikami z przyczepami lub innymi środkami transportu umożliwiającymi wywóz odpadów powstałych przy realizacji zadania – 1 szt.

Cd. pkt III.2.1)

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

Usługa nie jest zastrzeżona dla określonego zawodu. Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu - cd. pkt III.1.3) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Dokończenie pkt III.1.2)

9) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie

Cd. pkt III.2.2)

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zawierają zapisy umowy oraz SIWZ z załącznikami dostępnymi na stronie www.mzd-opole.logintrade.net

Dokończenie pkt III.2.1)

10) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia wykonawcy o oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 uPzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

Cd. pkt VI.3

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu; Zamówienie realizowane jest w formie przetargu nieograniczonego

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 10/03/2019
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 08/05/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10/03/2019
Heure locale: 09:30
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w p. 314 (3 piętro).

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert jest jawne. Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są osoby wchodzące w skład komisji przetargowej

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Styczeń 2021 rok.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Dokończenie pkt III.2.2)

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2:

a) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p.;

b) ppkt 2, 3, 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł po-rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. b tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierają-cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 u.p.z.p.. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6 zdanie pierwsze stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. Forma i sposób sporządzenia dokumentów wymienionych powyżej została wskazana w Rozdziale 10a pkt 7.

10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który:

a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

Cd. pkt VI.4.3)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokończenie VI.3)

b) wskaże podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 (z wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ)

Zamawiający zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 10 lit a i b w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

Forma i sposób sporządzenia dokumentów została wskazana w Rozdziale 10a pkt 7.

13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Forma i sposób sporządzenia dokumentów została wskazana w Rozdziale 10a pkt 7.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej art. 180 -198 u.p.z.p.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

Ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/01/2019