Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 481031-2018

31/10/2018    S210

Polska-Sokołów Małopolski: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2018/S 210-481031

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 182-412889)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sokołów Małopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: SO.271.30.2017.BS
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Sokołów Małopolski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Dec
E-mail: grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl
Tel.: +48 177729019
Faks: +48 177729019
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sokolow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie i Górnie

Numer referencyjny: RGZP.271.2.5.2018.GD
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie jest prowadzone w trybie, art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 5 – zamówienia sektorowe - branża wodnokanalizacyjna. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający dzieli zamówienie na 2 części, tj.:

Zad. 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,3 km. kanalizacja grawitacyjna fi160 : 0,6 km . kanalizacja tłoczna fi125 PE: 1,35 km, 1 szt. przepompownia.

Zad. 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,71 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi160 : 0,79 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej fi110 PE: 0,33 km, 1 szt. przepompownia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 182-412889

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2019

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 13:10
Powinno być:
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 13:10
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 13:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.