Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Roboty budowlane - 481032-2018

31/10/2018    S210

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2018/S 210-481032

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 192-434942)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie - Etap I

Numer referencyjny: POIS/P/7/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie ETAPU I.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 192-434942

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

2.2 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę (przesłanki fakultatywne):

2.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

2.2.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 2.1.4 SIWZ), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.3 Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp wykluczenie Wykonawcy następuje:

2.3.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp (pkt. 2.1.2 a)-c) i 2.1.3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (pkt. 2.1.2 a)-c) SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2.3.2. w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 2.1.4 SIWZ) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

2.3.3. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18-20 ustawy Pzp (pkt 2.1.7 - 2.1.9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

2.3.4. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (pkt 2.1.10 SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.3.5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (pkt. 2.1.11 SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

2.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, a także ust. 5 ustawy Pzp (pkt. 2.1.2 i 2.1.3 oraz pkt 2.1.5-2.1.9, a także pkt. 2.2.1 -2.2.2. SIWZ) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

2.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej, w pkt 2.4. niniejszego rozdziału.

2.6 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp (pkt 2.1.8 SIWZ), przed wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

2.7 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp (ppkt. 2.1.12 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.

2.8 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z rozdziałem 7 ust. 8 SIWZ:

1.1. Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej Jednolitym Dokumentem lub JEDZ), wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2a do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

1.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie CZĘŚCI I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl;

Wykonawca może skorzystać z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ dostępnego pod ww. adresem lub skorzystać z utworzonego przez Zamawiającego i zamieszczonego na jego stronie internetowej pliku JEDZ w formacie .xml. Wówczas zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego plik.xml należy zapisać na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, a następnie poprzez elektroniczne narzędzie wypełniania JEDZ (adres internetowy powyżej) zaimportować ESPD.

1.1.2. JEDZ powinien zawierać co najmniej:

1) informacje identyfikujące Wykonawcę (Część II);

2) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki

(podstawy) wykluczenia, w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w rozdz. 5 pkt 2.1 i 2.2 SIWZ (Część III);

3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, zakresie odpowiednim do warunków określonych w rozdz. 5 pkt. 1.2. SIWZ. Wykonawca wypełnienia jedynie sekcję „” w Części IV formularza JEDZ i nie wypełnia sekcji A-D. Wówczas weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdz. 5 pkt 1.2 SIWZ Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego;

4) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia;

5) informacje (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych - jeżeli oświadczenia lub dokumenty są dostępne w formie elektronicznej;

6) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (Część VI);

7) data, podpis(-y) (Część VI).

1.1.3. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.1.4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ) złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie.

1.1.6. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

1.1.7. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy:

- odrębny jednolity dokument (JEDZ)

- oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują część zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

1.1.8. Podmioty, na których zasobach powołuje się Wykonawca, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 2.1.2 - 2.1.11 oraz 2.2 SIWZ;

1.1.9. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów określonych w Rozdziale 6 pkt 3.2.1 - 3.2.7 SIWZ, dotyczących tych podmiotów.

2. Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (rozdz. 5 pkt 2.1.12 SIWZ). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2.1 Oświadczenie winno być złożone w oryginale. Zamawiający dopuszcza przesłanie Oświadczenia w terminie 3 dni faksem lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

2.2 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

3.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):

3.1.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.1.2. Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

3.1.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;

3.1.4. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie usług (projektowanie) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

3.1.5. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp):

3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (lit. a-c), 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

3.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.;

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

3.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

3.2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

3.2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

3.2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

4. Udział Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3.2 niniejszego rozdziału:

4.1.1. pkt. 3.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

Rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (lit. s-c), 14 i 21 ustawy Pzp.;

4.1.2. pkt. 3.2.2 - 3.2.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.1 i pkt 4.1.2. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1.2. lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1.1 i 4.1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4.2 stosuje się.

4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.2.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4.2 stosuje się.

4.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Zamawiający przewiduje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Forma składanych dokumentów:

7.1. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.

7.2. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 6.1 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

7.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentów, wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów (o których mowa w pkt 6.4 niniejszego rozdziału).

7.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Numeracja zgodna z SIWZ.

Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 69 535 259.93 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 111 565 928,07 PLN

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

1.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

a) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym);

b) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km,

(...)

Numeracja zgodna z SIWZ.

Powinno być:

1.2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

a) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym);

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym) oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 3,0 km (w pasie drogowym).

b) min. 1 robotę budowlaną w formule „zaprojektuj – wybuduj” polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km,

lub

— min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km oraz

— min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej o średnicy min. 200 mm i długości sieci min. 0,6 km.

(...)

Numeracja zgodna z SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamówienie realizowane jest w częściach, a każda z tych części stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach dwóch postępowań: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I” i „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap II”.