Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 481069-2020

12/10/2020    S198

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2020/S 198-481069

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács László
E-mail: kovacs.laszlo75@mav-start.hu
Telefon: +36 302636651
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.mavcsoport.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013692020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013692020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése

Hivatkozási szám: EKR001013692020
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új budapesti műszaki előkészítő és karbantartó bázis, mint a vasúti közlekedésről szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.24. pontja szerinti vasúti létesítmény megvalósíthatósági tanulmány (1 darab) elkészítésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében valamint a Műszaki leírás és az MT és CBA sablon szerint. Az új bázis létesítésével megvalósulna egy korszerű előkészítő és karbantartó központ, amely kiváltaná a Bp-Keleti pályaudvar területén található személykocsi műhely teljes tevékenységét, illetve a Bp-Nyugati pályaudvar területén található szolgálati helyet, továbbá ahol a vonatok és szerelvények műszaki előkészítése teljes körűen elvégezhető. Elvégezhető lesz a nagykapacitású KISS emeletes motorvonatok, a nagy sebességű szerelvények, valamint a jövőben beszerzendő nagyteljesítményű mozdonyok karbantartása is. Megvalósítható továbbá az Utasellátó teljes kiszolgálása, előkészítése a szükséges raktározási kapacitás kiépítése mellett.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírás tájékoztató jellegű, annak minden eleme a tárgyalások során a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembevétele módosításra kerülhet!

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) alk. körében meg. aj. szakember jogosultsághoz szük. szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) min.: 0 max.: 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M.2.2) alk. körében meg. aj. szakember jogosultsághoz szük. szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) min.: 0 max.: 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0–10

Értékelési szempont – Súlyszám – Értékelési módszer:

Nettó ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás

M.2.1) alk. körében meg. aj. szakember jogosultsághoz szük. szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) min. :0 max.: 36 hónap) – 15 – Egyenes arányosítás

M.2.2) alk. körében meg. aj. szakember jogosultsághoz szük. szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) min.: 0 max.: 36 hónap) – 15 – Egyenes arányosítás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1–16. §-okban foglaltak irányadók.

Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó formanyomtatványt az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.]

A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)–(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint:

– a MAGYARORSZÁGON letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,

— a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.

Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát

(EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

Ajánlattevőnek csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.

Részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.

Ha a részvételre jelentkező a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot azaz háromszázmillió forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-

A alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A. rész 11. pontja tartalmazza.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében, ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M.1.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített, vasúti létesítmény megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozó (átadás-átvétellel lezárt) referenciáinak az ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

– a szerződést kötő másik fél megnevezése,

– kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax),

– a szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

– a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

– a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

– a teljesített szolgáltatás mennyisége (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában),

– a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év) alatt teljesített (befejezett), de a megfelelő verseny biztosítása érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdése alapján legfeljebb az eljárást

Megindító felhívás feladását megelőző tíz éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

M.2. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét/végzettségét és az előírt szakmai gyakorlati idejüket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított 72 hónapban összesen legalább 1 db vasúti létesítmény megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozó (átadás-átvétellel lezárt) referenciával.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:

M.2.1) legalább 1 fő, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti KÉ-VA jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rend. szakember.

M.2.2) legalább 1 fő, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti KÉ-VK jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.

M.2.3) legalább 1 fő, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti É jogosultságú vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rend. szakember.

Az előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és/vagy jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.

Kötbérek:

A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) az adott részfeladatra (szakaszra) vonatkozó nettó vállalkozási díj összege:

— késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a de legfeljebb a Kötbéralap 30 %-a,

— nem teljesítés esetén:

— adott részfeladat nem teljesítése esetén: a Kötbéralap 30 %-a,

— a teljes szerződés nem teljesítése esetén (amennyiben a Megrendelő a teljes szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti, vagy a teljes szerződéstől eláll): a teljesítés nélkül maradt nettó szerződéses érték 30 %-a

— hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20 %-a/alkalom.

Egyébiránt a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.

A kifizetés forintban történik.

Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.

A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok Részét képező – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/11/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 30/11/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.

2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas

4. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

5. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.

6. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41. § (6) bekezdése], így a közbeszerzési eljárás szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet szabályait is!

7. A tárgyalásos eljárás – jogalapja: a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül.

8. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie az elektronikus űrlapon:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

10. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)].

11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

12. Az ajánlatok értékelésének szempontja: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján legjobb ár-érték arány

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

14. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

15. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.

16. Részvételi felhívás IV.2.6) pontjában ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Dr. Duga László

Lajstromszám: 01057

18. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy több nyertes Ajánlattevő esetén a szerződés teljesítésének ellenőrzése Ajánlatkérő számára aránytalanul nagy nehézséget okozna. Továbbá a teljesítés nem megfelelő ellenőrzésének következtében Ajánlatkérő nem tudná vállalni a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségét. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.11.10. 12 óra

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2020