Építési beruházás - 481075-2017

01/12/2017    S231

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 231-481075

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István, ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232410 Csatornahálózat építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Vác települések közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az

ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja

többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások

lebonyolítását.

Ennek megfele lően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-

00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak

ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépítése:

A szennyvíztisztító telep Vác vár os déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A

telep pontos címe: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz

befogadója a Duna

1,677+300 fkm szel vénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 100 %-ban állami tulajdonban van.

A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alapján az 1. számú táblázat sorolja

fel.

1. tá blázat: Jelenlegi terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 9 600

Lakos egyenérték terhelés LE 101 350

A szennyvíztisztító telep várható terhel ését a tervezett állapotban a 2. számú táblázat mutatja be.

2. táblázat: Tervezési terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 15 138

Lakos egyenérték terhelés LE 130 8 33

Kommunális eredetű lakos egyenérték terhelés LE 110 000

A tervezett terhelési adatok a jelenlegieken kívül a gödi Samsung gyár lekötött napi 4000 m3 -es kontingense, a

csatornahálózattal ellátott, de még rá nem kötött lakosok, valamint a csurgalékvíz okozta többletterheléseket tartalmazzák.

A kommunális eredetű lakosegyenérték terhelés 110 000 LE

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó

leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe

vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és

részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket,

megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság

által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű

felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,

jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

Folytatás VI.3.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP2.2.2.-15-2016-00051.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 225-467704

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében, Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 439 800 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás aláráírásának dátuma: 14.11.2017.

Jelen hirdetmény I.1. pontjában feltüntetendő további ajánlatkérők:

Hivatalos név:

Nagymaros Város Önkormányzata; Nemzeti azonosítószám: AK16410; Cím: 2626 Nagymaros Fő tér 5.; NUTS-kód: HU120.

Őrbottyán Vár os Önkormányzata, Nemzeti azonosítószám: AK08944, cím: 2161 Őrbottyán, Fő út 99.

DMRV Duna M enti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Nemzeti azonosítószám: AK01805; Postai cím: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Jelen hirdetmény II.2.3. pontjában megadott információ a szerződésmódosításnak megfelelő tartalommal került meghatározásra.

II.2.4. pont folytatása:

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának,

céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan,

szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a

mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a

szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett

építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései

alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések,

hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és

közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel,

hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos

karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb

gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal,

szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során

szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi

felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti

aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő

megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/11/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232410 Csatornahálózat építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Vác település közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nem módosult a II.2.4. ponthoz képest.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 439 800 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euro Aszfalt Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@ euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A felek rögzítették, hogy a felek jogviszonyának tisztázása érdekében szükséges az egyidejűleg megkötött alapszerződés módosítása.

Felek megállapodtak abban, hogy a Megrendelő-i pozícióból az alapszerződés megkötésének időpontjával Nagymaros Város Önkormányzata és Őrbottyán Város Önkormányzata kikerül. Felek rögzítik, hogy a kilépő Önkormányzatokat jelen szerződésmódosítással módosított szerződésből sem jogok nem illetik, sem kötelezettségek nem terhelik.

Felek rögzítették, hogy a fentiek okán a Megrendelői pozícióban kizárólag a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság marad, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek – a szerződés megkötésének pillanatától – kizárólag őt illetik, illetve terhelik.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint minősül jogszerűnek, hiszen a szerződés egésze vonatkozásában a Megrendelői pozícióban történő változás nem minősül lényegesnek (hiszen a megmaradó egy megrendelő korábban is megrendelőként szerepelt, továbbá a jogviszonyból kikerülő megrendelők helyett új megrendelők nem lépnek be, továbbá mivel a módosítás az alapszerződés megkötésével egyidejűleg történt, így a szerződésből nem származtak jogok és kötelezettségek a kikerülő Megrendelőkre), továbbá megállapítható, hogy:

a. olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, hiszen az ajánlattevők számára e körben irreleváns az ajánlatkérők száma.

b. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen sem a Megrendelő sem a Vállalkozó kötelezettségei nem változnak, pusztán a megrendelői oldalon következik be alanyváltozás, továbbá

c. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, hiszen a Vállalkozó kötelezettségei változatlanok maradnak.

Felek rögzítették, hogy a szerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban, azonban azokat (figyelemmel arra, hogy a szerződésben már csak egy Megrendelő marad) erre tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Felek megállapodtak abban, hogy jelen szerződésmódosítás hatálybalépésétől az alapszerződés Támogatási szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek (különösen iratok elkészítése, azok benyújtása, iratőrzés) teljesítéséért a szerződésben bennmaradó Megrendelő köteles, illetve kizárólag őt terhelik az ezen kötelezettségek nem, vagy nem határidőben, vagy megfelelő tartalommal történő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény. A szerződésben maradó Megrendelő jelen szerződéssel vállalja, hogyha a fentiek okán bármely kilépő Önkormányzattal szemben harmadik személy bármilyen igényt érvényesítene, akkor az alól haladéktalanul az érintett Önkormányzatot/Önkormányzatokat mentesíti.

Felek fentiek vonatkozásában kifejezetten rögzítették, hogy amennyiben a jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követően a jelen szerződéssel összefüggésben (ide értve az alapszerződés megkötéséhez vezető eljárással kapcsolatban indult eljárást is) szabálytalansági, vagy más, a lebonyolítással kapcsolatos eljárás indul, akkor a fentiek alapján a kilépő Önkormányzatok az ezen eljárás(ok) alapján alkalmazott hátrányos jogkövetkezményekért nem felelnek, azok teljesítéséért a szerződésben maradó Megrendelő felel kizárólagosan. A szerződésben maradó Megrendelő jelen szerződéssel vállalja, hogyha a fentiek okán bármely kilépő Önkormányzattal szemben harmadik személy bármilyen igényt érvényesítene, akkor az alól haladéktalanul az érintett Önkormányzatot/Önkormányzatokat mentesíti. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a kilépő Megrendelők a kilépésük előtt keletkezett dokumentációkban illetve eljárásokban fellelhető esetleges szabálytalanságokért való felelősségük kizárt.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés korábban nem került módosításra.

A közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában Nagymaros és Őrbottyán települések csatornázási munkái nem szerepelnek, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor ezekre a munkálatkora derogációs kötelezettség állt fenn, de időközben ezen derogációs kötelezettség megszűnt.

Mivel a nevezett önkormányzatok ajánlatkérőként szerepeltek az eljárásban, ezért a Kbt. előírásai alapján szerződéskötési kötelezettség terhelte az önkormányzatokat

A nevezett önkormányzati ajánlatkérőknek/megrendelőknek a műszaki tartalom alapján nem lett beszerzési igényük, erre való tekintettel vált szükségessé a megkötött vállalkozási szerződésből való kiléptetése ezen önkormányzatoknak szerződésmódosítás keretében.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 439 800 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 439 800 000.00 HUF