TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla.

Palvelut - 48111-2015

Näytä suppea näkymä

11/02/2015    S29

Belgia-Bryssel: Analyysi ja vertaileva katsaus tasa-arvoa koskevien tietojen keruukäytännöistä EU:ssa

2015/S 029-048111

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, yksikkö JUST/A4: ohjelmien hallinnointi
Postiosoite: toimisto MO59 04/21
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: Renatas Mazeika
Puhelin: +32 22962152
Faksi: +32 22988812

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=698

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Analyysi ja vertaileva katsaus tasa-arvoa koskevien tietojen keruukäytännöistä EU:ssa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on nykyisen oikeudellisen kehyksen ja käytäntöjen kartoittaminen EU:ssa toteutettavan tasa-arvoa koskevien tietojen keruun osalta. Lisäksi ajantasaistetaan julkaisu ”European handbook on equality data” (eurooppalainen käsikirja tasa-arvoa koskevista tiedoista) ja laaditaan raportti, jonka aiheena on vertaileva katsaus tasa-arvoa koskevien tietojen keruusta EU:n jäsenvaltioissa.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79315000 Yhteiskuntatutkimuspalvelut, 98200000 Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut, 79311000 Kyselytutkimuspalvelut, 73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 12 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Jotta tarjoajat voivat todistaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa, tarjoajien on osoitettava, että niiden vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 350 000 euroa (keskimäärin kolmen viime vuoden aikana). Jos kyseessä on yhteistarjous, huomioon otetaan konsortion kaikkien jäsenten ja määritettyjen alihankkijoiden yhteenlasketut valmiudet.
Seuraavat todistukset on toimitettava:
— yksinkertaistettuja taseita ja tuloslaskelmia koskevat lomakkeet täytettyinä kolmen viime vuoden ajalta (liite 2 on täytettävä),
— jäljennös tuloslaskelmista ja taseista kolmen viimeksi päättyneen tilikauden osalta,
— jos kyseisiä asiakirjoja ei ole, pankkien antamat asianmukaiset ilmoitukset,
— tarvittaessa todistus ammatillisesta vastuuvakuutuksesta.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
A. Tarjoajia koskevat perusteet:
Työryhmän jäsenten on yhdessä täytettävä seuraavat valintaperusteet:
— tämän sopimuksen yhteydessä suunniteltuja tehtäviä varten vaaditaan erittäin vahva akateeminen asiantuntemus ja käytännön asiantuntemus tasa-arvoa koskevien tietojen keruusta, tilastoista sekä syrjinnän vastaisista politiikoista ja lainsäädännöstä ja tietosuojasta Euroopan unionissa. Sopimusosapuolen ehdottaman työryhmän on koostuttava laajalti tunnustetuista kyseisten alojen asiantuntijoista, jotka yhdessä kattavat ja varmistavat sen, että saatavilla on kaikkia kyseisiä aloja koskevaa tietämystä ja asiantuntemusta,
— koska tiettyjen tehtävien yhteydessä vaaditaan nykyisten käytäntöjen ja nykytilanteen analysointia kaikkien EU:n jäsenvaltioiden osalta, sopimusosapuolen on turvauduttava sellaiseen asiantuntijatyöryhmään, jonka asiantuntemus käsittää tarjouksessa luetellut kaikki maat ja kaikki syrjintäperusteet ja joka voi työssään käyttää kaikista EU:n jäsenmaista peräisin olevia tietoja. Vaihtoehtoisesti sopimusosapuoli voi turvautua yhteen tai useampaan organisaatioon, jolla on valmiudet suorittaa kyseiset tehtävät,
— todistetut valmiudet suorittaa sopimusten ja hankkeiden organisointiin ja johtamiseen Euroopan tasolla liittyvät koordinointitehtävät ja hallinnolliset tehtävät,
— todistettavat valmiudet perustaa asianmukainen organisaatiorakenne kaikkien asiaan liittyvien tehtävien suorittamiseksi,
— erittäin hyvä EU:n työkielten taito ja erityisesti englannin kielen taito Euroopan komission kanssa käytävän yhteydenpidon helpottamiseksi,
— vahvat suunnittelu- ja organisointitaidot.
Kullakin yksittäisellä työryhmän jäsenellä, joka vastaa muista kuin toimisto- tai johtotehtävistä, on oltava
— yliopistokoulutus, mieluiten taloustieteen, yhteiskuntatieteiden, tilastotieteen tai oikeustieteen alalta,
— vähintään viiden vuoden ammatillinen kokemus, joka liittyy tasa-arvoa koskevien tietojen keruun erikoistumisalaan, ja/tai tasa-arvoja koskevien tietojen keruuseen liittyviä julkaisuja ja/tai vankka tietämys syrjinnän vastaisesta EU:n lainsäädännöstä ja/tai tietosuojalainsäädännöstä,
— hyvä tietämys yhdestä tai useammasta kansallisesta asiayhteydestä tasa-arvoa koskevien tietojen keruun alalla,
— vahvat analyyttiset taidot ja valmiudet tehdä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja laatia raportteja,
— hyvät suunnittelutaidot ja organisatoriset taidot ja valmiudet työskennellä tiukkojen määräaikojen puitteissa,
— erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot,
— erittäin hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito.
B. Todisteet:
Edellä mainittujen perusteiden täyttämiseksi on toimitettava seuraavat todisteet:
1. tarjoajien on toimitettava tarjouksensa mukana töiden suorittamisesta vastaavan kunkin henkilöstöön kuuluvan työntekijän yksityiskohtainen ansioluettelo, jossa ilmoitetaan muun muassa tämän koulutustausta, oppiarvot ja tutkintotodistukset, ammatillinen kokemus, tutkimustyö, julkaisut ja kielitaito. Ansioluetteloiden laatimisessa on mieluiten noudatettava komission suositusta ansioluettelon yhteisestä eurooppalaisesta mallista. Kyseinen suositus on julkaistu 22.3.2002 EYVL:ssä L 79, s. 66,
2. työryhmän jokaisen jäsenen ja mahdollisten tarjoajan organisaation ulkopuolisten henkilöiden allekirjoittamat ja päivätyt sitoumuskirjeet, joissa kyseiset henkilöt ilmoittavat sitoutuvansa osallistumaan sopimuksen toteuttamiseen, jos tarjoaja valitaan sopimusosapuoleksi,
3. luettelo tärkeimmistä viiden viime vuoden aikana toimitetuista vastaavanlaisista palveluista sekä tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja julkisista tai yksityisistä toimeksiantajista. Todisteeksi on toimitettava julkisten viranomaisten tai yksityisten asiakkaiden antamat tai allekirjoituksella varmentamat todistukset tai, jos tämä ei ole mahdollista, yksinkertaisesti palveluntarjoajan ilmoitus palvelujen suorittamisesta,
4. hakijan ilmoitus, jossa hakija varmistaa teknisen suorituskykynsä ja työryhmänsä pätevyyden palvelujen suorittamiseksi,
5. sopimuksen osa, jonka palvelunsuorittaja aikoo teettää alihankintana.
Jos tarjouksessa on mukana useita palveluntoimittajia/alihankkijoita, niillä on oltava yhdessä tarvittavat ammatilliset valmiudet ja tekninen suorituskyky tehtäviensä suorittamiseksi.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 8.4.2015
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.4.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
saksa. englanti. ranska.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22.4.2015 - 10:30

Paikka:

rue Montoyer 59, Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: kukin tarjoaja voi lähettää yhden edustajan tarjousten avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Sähköinen hankintamenettely – tekniset eritelmät ovat saatavissa Simap-verkkosivustolta.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi: katso edellä

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.1.2015