Usługi - 481122-2020

12/10/2020    S198

Polska-Reguły: Usługi przesyłu wody i podobne

2020/S 198-481122

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Michałowice
Adres pocztowy: al. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Reguły
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-816
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Łoziński, Marta Opłocka
E-mail: przetargi@michalowice.pl
Tel.: +48 223509168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.michalowice.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy

Numer referencyjny: ZP.271.2.38.2020
II.1.2)Główny kod CPV
65100000 Usługi przesyłu wody i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Michałowice

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy.

2.2 Zakres usług obejmuje m.in.:

1. kompleksową obsługę stacji uzdatniania wody, studni głębinowych łącznie z pełną kontrolą stanu sanitarno-epidemiologicznego wydobytej i uzdatnionej wody oraz odprowadzanych wód popłucznych,

2. eksploatację i konserwację obiektów wraz z urządzeniami na Stacjach Uzdatniania Wody (SUW), studniami głębinowymi, zbiornikami wody czystej, zbiornikami wód popłucznych,

3. kontrolę jakości dostarczanej wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym poprzez wykonywanie przez wyspecjalizowane akredytowane laboratorium okresowych badań próbek wody,

4. zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie lub Pęcicach,

5. usuwanie wszelkich awarii urządzeń SUW, na sieci wodociągowych oraz przyłączach wodociągowych,

6. nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami wodociągowymi na eksploatowanej sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych,

7. przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej i odnotowywanie tego faktu w książce eksploatacji,

8. przeprowadzenie okresowych dezynfekcji urządzeń wodociągowych wraz z jednoczesną kontrolą jej skuteczności, w tym zakup środka dezynfekcyjnego,

9. utrzymanie w sprawności hydrantów przeciwpożarowych wraz z odpowiednim ich oznakowaniem,

10. zapewnienie dostaw wody w razie awarii ze zbiorników na wodę czystą, będących

W posiadaniu Wykonawcy. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej powyżej 12 h, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1,5 h podstawić zastępcze źródła wody w ilości dostosowanej do potrzeb i uzgodnionej przez Zamawiającego,

11. udział w odbiorach technicznych robót wodociągowych, drogowych (w zakresie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych).

2.3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości i niezawodności usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w standardzie określonym w umowach o zaopatrzenie w wodę i w „Regulaminie zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r. Jakość wody musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294). Dostarczana woda musi posiadać pozytywną ocenę Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

2.4 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszelkich prac/czynności, których wykonanie jest związane z wymogiem zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania w sprawności urządzeń poprzez wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami technicznymi, przepisami prawa oraz postanowieniami SIWZ i umowy.

2.5 Konserwacją będą objęte dwie Stacje Uzdatniania Wody (SUW), położone w Komorowie i w Pęcicach oraz sieć wodociągowa położona na terenie Gminy Michałowice, w miejscowościach: Nowa Wieś, Komorów, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Opacz-Kolonia, Opacz Mała i część Reguł

2.6 Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2.7 Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020.1320) osobę/y wykonującą/e czynności utrzymania w gotowości i eksploatacji sieci wodociągowej i SUW.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 170-412306
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224588701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2020