Usluge - 481383-2018

02/11/2018    S211

Francuska-Valenciennes: Pružanje usluga dostave pripremljene hrane i pića te usluge brze hrane za sjedište Agenciju Europske unije za željeznice u Lilleu

2018/S 211-481383

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za željeznice
Poštanska adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Mjesto: Valenciennes
NUTS kod: FRE11 Nord
Poštanski broj: 59300
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Mr. Thomas Borriello
E-pošta: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Telefaks: +33 327096650
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.era.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4126
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4126
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: željeznice

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga dostave pripremljene hrane i pića te usluge brze hrane za sjedište Agenciju Europske unije za željeznice u Lilleu

Referentni broj: ERA 2018 27 OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55520000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha ovog poziva na natječaj pružanje je usluga dostave pripremljene hrane i pića te usluga brze hrane tijekom radnih sastanaka, seminara i/ili konferencija za operativno sjedište u Lilleu.

Ovaj se poziv na nadmetanje dodjeljuje u obliku okvirnog sporazuma u kaskadi s najviše 3 gospodarskih subjekata (pod uvjetom dovoljnog broja prihvatljivih ponuda). Usluge će izvršavati prioritetom prvorangirani ugovaratelj u pogledu kriterija za dodjelu ugovora. U slučaju da ugovaratelj ne može izvršiti ugovor, javni se naručitelj može obratiti drugorangiranom ugovaratelju itd.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRE11 Nord
II.2.4)Opis nabave:

Agencija organizira oko 225 radnih sastanaka svake godine od oko 10 do 50 ljudi u svojim prostorijama u Lilleu.

Tijekom sastanaka potrebne su sljedeće usluge:

— doručak,

— ručak,

— stanke za kavu,

— neobavezni dodaci.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

3 prešutne obnove, svaka u trajanju od najviše 12 mjeseci (vidjeti nacrt ugovora).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/12/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/12/2018
Lokalno vrijeme: 14:30

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2018