Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 481648-2021

Submission deadline has been amended by:  613687-2021
24/09/2021    S186

Hrvatska-Slavonski Brod: Razni namještaj i oprema

2021/S 186-481648

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRAD SLAVONSKI BROD
Nacionalni registracijski broj: 58007872049
Poštanska adresa: VUKOVARSKA 1
Mjesto: SLAVONSKI BROD
NUTS kod: HR024 Brodsko-posavska županija
Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Valerija Marinić/Aleksandra Udovičić-Kalmar
E-pošta: valerija.marinic@slavonski-brod.hr
Telefon: +385 35217098
Telefaks: +385 35217047
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.slavonski-brod.hr/
Adresa profila kupca: https://www.slavonski-brod.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0033896
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

KUĆA TAMBURE – SLAVONSKA NOTNA BAJKA - OPREMANJE

Referentni broj: 2V/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39150000 Razni namještaj i oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je opremanje Kuće tambure sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovnicima koji se nalaze u privitku i čine sastavni dio dokumentacije o nabavi.

Napomena: Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.2020, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.12.0001.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 599 992.40 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava multimedijske i IT opreme i usluge

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39150000 Razni namještaj i oprema
32322000 Multimedijska oprema
48520000 Multimedijski programski paket
48211000 Programski paket za međupovezivanje aplikacijskih platformi
39154000 Oprema za izložbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR024 Brodsko-posavska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Slavonski Brod, sukladno troškovnicima i projektnoj dokumentaciji koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je opremanje Kuće tambure sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovnicima koji se nalaze u privitku i čine sastavni dio dokumentacije o nabavi. Napomena: Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.2020, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.12.0001. Projekt razvoja centra za posjetitelje /interpretacijskog centra „Kuće Tambure – Slavonska notna bajka – Kuća naših nota“ predstavlja jedinstvenu formu u interpretaciji i prezentaciji tambure, tradicionalne glazbene baštine. Projekt je usklađen s ključnim institucionalnim aspektima zaštite kulturnih dobara, strategijama turističkog i kulturnog razvoja i postojećim urbanističko-prostornim planovima kao i s ciljevima programa fonda za razvoj turizma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostatka / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 50 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 039 460.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.20

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Nabava audio opreme, edukacijske opreme, vodiči i usluge

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39150000 Razni namještaj i oprema
32342410 Oprema za zvuk
32340000 Mikrofoni i zvučnici
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR024 Brodsko-posavska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Slavonski Brod, sukladno troškovnicima i projektnoj dokumentaciji koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je opremanje Kuće tambure sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovnicima koji se nalaze u privitku i čine sastavni dio dokumentacije o nabavi. Napomena: Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.2020, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.12.0001. Projekt razvoja centra za posjetitelje /interpretacijskog centra „Kuće Tambure – Slavonska notna bajka – Kuća naših nota“ predstavlja jedinstvenu formu u interpretaciji i prezentaciji tambure, tradicionalne glazbene baštine. Projekt je usklađen s ključnim institucionalnim aspektima zaštite kulturnih dobara, strategijama turističkog i kulturnog razvoja i postojećim urbanističko-prostornim planovima kao i s ciljevima programa fonda za razvoj turizma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 50 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 508 940.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.20

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema koncertne dvorane, studije i usluga

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39150000 Razni namještaj i oprema
32342420 Studijske konzole za miksanje
32342410 Oprema za zvuk
32340000 Mikrofoni i zvučnici
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR024 Brodsko-posavska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Slavonski Brod, sukladno troškovnicima i projektnoj dokumentaciji koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je opremanje Kuće tambure sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovnicima koji se nalaze u privitku i čine sastavni dio dokumentacije o nabavi. Napomena: Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.2020, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.12.0001. Projekt razvoja centra za posjetitelje /interpretacijskog centra „Kuće Tambure – Slavonska notna bajka – Kuća naših nota“ predstavlja jedinstvenu formu u interpretaciji i prezentaciji tambure, tradicionalne glazbene baštine. Projekt je usklađen s ključnim institucionalnim aspektima zaštite kulturnih dobara, strategijama turističkog i kulturnog razvoja i postojećim urbanističko-prostornim planovima kao i s ciljevima programa fonda za razvoj turizma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 50 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 304 972.40 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.20

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Namještaj i oprema prostora i usluge

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39150000 Razni namještaj i oprema
39150000 Razni namještaj i oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR024 Brodsko-posavska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Slavonski Brod, sukladno troškovnicima i projektnoj dokumentaciji koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je opremanje Kuće tambure sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovnicima koji se nalaze u privitku i čine sastavni dio dokumentacije o nabavi. Napomena: Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.2020, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.12.0001. Projekt razvoja centra za posjetitelje /interpretacijskog centra „Kuće Tambure – Slavonska notna bajka – Kuća naših nota“ predstavlja jedinstvenu formu u interpretaciji i prezentaciji tambure, tradicionalne glazbene baštine. Projekt je usklađen s ključnim institucionalnim aspektima zaštite kulturnih dobara, strategijama turističkog i kulturnog razvoja i postojećim urbanističko-prostornim planovima kao i s ciljevima programa fonda za razvoj turizma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 50 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 746 620.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.20

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Gradska vijećnica Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi 2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3) objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi tena postupak otvaranja ponuda

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/09/2021