Lieferungen - 481995-2020

13/10/2020    S199

Tschechien-Prag: Personalcomputer

2020/S 199-481995

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 1/376
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 128 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Kristína Hnilicová
E-Mail: kristina.hnilicova@mpsv.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mpsv.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup pracovních stanic a příslušenství pro potřeby resortu MPSV

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 kategorie pracovních stanic, 2 kategorie monitorů a příslušenství, konkrétně klávesnice, klávesnice se čtečkou, myš a ergonomická podložka pod myš.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 130 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
30214000 Arbeitsplätze
30231000 Computerbildschirme und Konsolen
30237460 Computertastaturen
30237410 Computermäuse
30234000 Speichermedien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Podrobná specifikace místa plnění, resp. míst plnění, je uvedena v příloze č. 3 závazného vzoru rámcové dohody - Seznam míst plnění.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadáním veřejné zakázky budou naplněny potřeby resortu spočívající v uzavření rámcové dohody na období 2 let, na základě které budou MPSV a zapojené resortní organizace objednávat pracovní stanice, monitory a příslušenství kvalitativně odpovídající potřebám pracovníků veřejné správy za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu, a to dle svých aktuálních potřeb.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 130 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Více viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace vč. příloh.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje seznam významných dodávek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace kupujícího.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splňuje toto kritérium kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka pracovních stanic (vč. příp. příslušenství) v minimálním finančním objemu 15 000 000 CZK bez DPH za každou takovou významnou dodávku. Pracovní stanicí se pro účely veřejné zakázky rozumí jako stolní počítače (PC) tak přenosné počítače (NTB).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit doklady prokazující kvalifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace vč. příloh.

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit zadavateli na písemnou výzvu údaje a doklady ve vztahu ke skutečnému majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud tyto údaje zadavatel nezíská z registru ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel si v souladu s § 104 ZZVZ vyhrazuje právo žádat jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit vzorky dodavatelem nabízeného Zboží.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/11/2020
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/11/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Sídlo zadavatele

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné. Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční v sídle zadavatele bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

MPSV plní ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ funkci centrálního zadavatele pro státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a veřejné výzkumné instituce v působnosti resortu práce a sociálních věcí, a to na základě Smlouvy o resortním společném nákupu, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem a následujícími resortními organizacemi:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963

Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO: 72496991

Česká republika - Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962

Centrum sociálních služeb Tloskov, IČO: 00640841

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, IČO: 13693131

Centrum Kociánka, IČO: 00093378

Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO: 70630551

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., IČO: 45773009

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., IČO: 00025950

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 126 500 000 CZK bez DPH za dobu trvání rámcové dohody. Překročení zadavatelem uvedené předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s 1 účastníkem, a to na dobu určitou 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 130 000 000 CZK bez DPH, a to dle toho, která z daných skutečností nastane dříve. K uzavírání jednotlivých smluv na základě rámcové dohody (dílčích smluv) bude docházet způsobem uvedeným v rámcové dohodě, tj. na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění ze strany zadavatele a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem (prodávajícím).

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, a to ve vztahu k technickým podmínkám veřejné zakázky, konkrétně možnost změny v požadovaných parametrech specifikace Zboží pro případ, že dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda, předloží zadavateli prohlášení výrobce předmětného Zboží, ze kterého bude zřejmé, že určitá součást poptávaného Zboží (komponenta) či Zboží jako celek se od určitého data již objektivně nevyrábí. Od okamžiku předložení daného prohlášení výrobce je dodavatel povinen dodávat Zboží s použitím jiných komponent s obdobnou funkčností, minimálně však v úrovni technické specifikace dodavatelem původně nabízené komponenty Zboží či původně nabízeného Zboží jako celku (tj. nabízené v nabídce podané dodavatelem na plnění veřejné zakázky). Změna dodávané komponenty Zboží či změna dodávaného Zboží jako celku v důsledku ukončení výroby nebude mít za následek navýšení kupní ceny.

Vyhrazená změna závazku dle předchozího odstavce se aplikuje rovněž pro případ, kdy v rámci výroby konkrétního Zboží dojde k jeho upgradu. Dodavatel je povinen předložit zadavateli prohlášení výrobce konkrétního Zboží, ze kterého bude zřejmé, že k určitému datu došlo k upgradu Zboží. Od okamžiku předložení daného prohlášení výrobce je dodavatel povinen dodávat novou (upgradovanou) verzi Zboží s tím, že tato nová (upgradovaná) verze Zboží musí vždy splňovat minimálně technické parametry původně dodavatelem nabízeného Zboží (tj. Zboží nabízeného v nabídce podané dodavatelem na plnění veřejné zakázky). Změna dodávaného Zboží v důsledku upgradu nesmí mít za následek navýšení kupní ceny.

Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti na základě rámcové dohody s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 50 000 000 CZK, přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 1 či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 28 odst. 1. písm. g) ZZVZ) a kontaktní údaje každého poddodavatele, který je mu v době podání nabídky znám.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2020