Usługi - 482328-2017

01/12/2017    S231

Polska-Kraków: Usługi sprzątania

2017/S 231-482328

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 214-444923)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
Adres pocztowy: ul. Lema 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bednarczyk
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl
Tel.: +48 123491103
Faks: +48 122909960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arm.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości w TAURON Arena Kraków wraz z terenem przyległym.

Numer referencyjny: ZPZ.261.13.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Tauron Arena Kraków wraz z utrzymaniem terenu przyległego:

— bieżące całoroczne utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym zimowe utrzymanie terenów;

— sprzątanie po imprezach wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

— dodatkowy serwis sprzątający na zlecenie zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 214-444923

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania minimum 20 000 m2 przez okres co najmniej 12 miesięcy. Budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). W przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług (okres realizacji) już wykonaną. Warunek w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić jeden z tych wykonawców, lub w przypadku polegania na zdolnościach technicznych innych podmiotów w tym zakresie – musi spełnić jeden podmiot.

Powinno być:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej (lub budynkach użyteczności publicznej stanowiących kompleks, tj. położonych na jednej nieruchomości, na połączonych nieruchomościach lub na nieruchomościach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie) o powierzchni sprzątania minimum 20 000 m2 przez okres co najmniej 12 miesięcy. Budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). W przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług (okres realizacji) już wykonaną. Warunek w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić jeden z tych wykonawców, lub w przypadku polegania na zdolnościach technicznych innych podmiotów w tym zakresie – musi spełnić jeden podmiot.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: