Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 482330-2021

24/09/2021    S186

Hrvatska-Imotski: Komunalna vozila

2021/S 186-482330

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Nacionalni registracijski broj: 50922695010
Poštanska adresa: Fra Rajmunda Rudeža 1
Mjesto: Imotski
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedjeljko Kegalj
E-pošta: cistocaimotskekrajine@gmail.com
Telefon: +385 21540037
Telefaks: +385 21540038
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-imotske-krajine.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-imotske-krajine.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Referentni broj: 01-21-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144700 Komunalna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 582 500.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

lokacija Naručitelja

II.2.4)Opis nabave:

Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: dodatno jamstvo / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: cijena ponude / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinanciran sredstvima EU fonda ;Provedba projekta ;NOVIM KOMUNALNIM VOZILIMA DO SMANJENJA OTPADA

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 117-305200
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/09/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Gradatin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 79147056526
Poštanska adresa: Livadarski put 19
Mjesto: Sesvete
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10360
Država: Hrvatska
E-pošta: tvrtko@gradatin.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 582 500.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 406. ZJN 2016 žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
Poštanska adresa: Fra Rajmunda Rudeža 1
Mjesto: Imotski
Poštanski broj: 21 260
Država: Hrvatska
E-pošta: cistocaimotskekrajine@gmail.com
Telefon: +385 21540037
Telefaks: +385 21540038
Internetska adresa: www.cistoca-imotske-krajine.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/09/2021