Supplies - 482530-2021

24/09/2021    S186

Nederland-'s-Gravenhage: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2021/S 186-482530

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Koen Veltman
E-mail: K.Veltman.01@mindef.nl
Telefoon: +31 653861077
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=174099
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie), betreft o.a. bedonderbouw, verrijdbare bed-bakken, wandpanelen, legplanken, bureau, kast- en paneelmodulen van plaatmaterialen, passpiegels, privacywanden, onderdelen en maatwerk.

Op dit moment (met de kennis van nu) wordt verwacht dat er circa € 30 miljoen euro inclusief btw nodig is om de komende 4 jaar te voorzien in de behoefte. Op dit moment is er voor fase 1, € 15 miljoen van de verwachte € 30 miljoen gereserveerd. Het is nu de verwachting dat het nog niet gereserveerde bedrag (fase 2) alsnog vrij gemaakt wordt en toegewezen wordt. Indien de beschikbare budgetten niet toereikend zijn, dan worden mogelijk minder meubelpanelen aangeschaft of wordt hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. De kans is klein dat er een grotere behoefte is aan meubelpanelen waardoor het bedrag van € 30 miljoen wordt overschreden, indien dit het geval is dan zal het bedrag niet meer dan € 40 miljoen zijn.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 33 057 851.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
44175000 Panelen
45451200 Aanbrengen van panelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie), betreft o.a. bedonderbouw, verrijdbare bed-bakken, wandpanelen, legplanken, bureau, kast- en paneelmodulen van plaatmaterialen, passpiegels, privacywanden, onderdelen en maatwerk.

Let op de Schouwing is donderdag - 15 april 2021, u dient zich tijdig aan te melden voor de schouw. Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 3.8.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak (algemeen) / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak (algemeen) / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 200
Prijs - Weging: P/(K+1400)
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

 Andere maatvoering of andere kleuren (buiten de huisstijl kleuren, zie Bijlage 1 - B2 Huisstijlen Ministerie van Defensie_def) van de Producten aan het Assortiment toe te voegen, waarbij geldt dat Producten met andere kleuren niet meer dan 10% duurder mogen zijn dan de geldende prijs voor het Product in de standaard kleur en de prijsstelling van Producten in een andere maatvoering wordt berekend op basis van materiaalgebruik ten opzichte van het Product in de standaard afmetingen/ kleuren;

 Nieuwe Producten toe te voegen aan het Assortiment, op het moment dat blijkt dat deze een reguliere behoefte vormen bij de inrichting van de legeringskamers;

 De opdracht gedurende de contractperiode uit te breiden met het meubelpanelen t.b.v. kazernes van het ministerie van Defensie op de CARIB (Caribisch Gebied). Met de kennis van nu is de verwachting dat (her)inrichting van Kazernes op de CARIB buiten de looptijd van de overeenkomst vallen. Deze uitbreiding zal uitsluitend het geval zijn indien er alsnog behoefte is aan meubelpanelen voor de CARIB, Leverancier een passende oplossing aanbiedt en Leverancier en Opdrachtgever overeenstemming kunnen bereiken over de (commerciële) condities hiervan.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 065-163994
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Meubelpanelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VepaDrentea B.V.
Plaats: Hoogeveen
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 057 851.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2021