Услуги - 482541-2018

02/11/2018    S211

България-Пловдив: Строителен надзор по време на строителството

2018/S 211-482541

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община „Марица“
Национален регистрационен номер: 000472182
Пощенски адрес: бул. „Марица“ № 57А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4003
Държава: България
Лице за контакт: Любомира Ангелова
Електронна поща: obshtina@maritsa.org
Телефон: +359 3290-7800
Факс: +359 3295-1934
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://maritsa.bg/
Адрес на профила на купувача: http://maritsa.bg/обществени-поръчки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20181029PRYFF95817
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строителен надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, общ. „Марица“ в изпълнение на проект на общ. „Марица“, финансиран по под. 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014—2020 г.“

II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община „Марица“.

В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Изпълнителят осъществява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, които са включени в списъка към издаденото му удостоверение по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Забележка: Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническа спецификация, приложена към документацията за обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Територията на община „Марица“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община „Марица“.

В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Изпълнителят осъществява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, които са включени в списъка към издаденото му удостоверение по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Забележка: Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническа спецификация, приложена към документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 570
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № 16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. за БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г.,, съфин. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските р-ни.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или за чуждестранните участници в процедурата — валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Удостоверяване:

Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на данните на удостоверението за вписване в регистъра на ДНСК по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, респ. в аналогичен регистър, с посочване уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, позволяващ на участника да извършва консултантска дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен — наименование, №, дата на издаване, срок на валидност.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие от валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, а за чуждестранните лица — еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по споразумението за ЕИО.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

Удостоверяване:

За удостоверяване на съответствие с поставеното изискване участниците попълват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните им финансови отчети в съответното поле на еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството).

За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Удостоверяване:

За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа — №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и срок на валидност) в съответното поле на еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 140 000,00 (сто и четиридесет хиляди) BGN, изчислен на база годишните обороти.

Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.

2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Подобектът от най-висока категория, включен в предмета на поръчката, представлява строеж първа категория.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Удостоверяване:

За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в съответното поле на еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на предмета на услугата, стойностите, датите и получателите.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугата/ите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите, който е придружен с доказателство за изпълнената услуга.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

За „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приемат дейности по упражняване на строителен надзор при изграждане или реконструкция, или рехабилитация, или основен ремонт на поне 1 строеж от техническата инфраструктура.

Забележка: Възложителят не поставя изискване за изпълнена услуга с обем, идентичен или сходен с обема на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел 7 от документацията на общ. поръчка.

2. Условията за извършване на плащанията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в проекта на договор, представляващ приложение № 2 към документацията за обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/12/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/12/2018
Местно време: 10:00
Място:

Община „Марица“, бул. „Марица“ № 57А

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители същите трябва да се легитимират с пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

2. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците, са:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2018