С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 482541-2018

02/11/2018    S211

България-Пловдив: Строителен надзор по време на строителството

2018/S 211-482541

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община „Марица“
Национален регистрационен номер: 000472182
Пощенски адрес: бул. „Марица“ № 57А
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4003
Държава: България
Лице за контакт: Любомира Ангелова
Електронна поща: obshtina@maritsa.org
Телефон: +359 3290-7800
Факс: +359 3295-1934
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://maritsa.bg/
Адрес на профила на купувача: http://maritsa.bg/обществени-поръчки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20181029PRYFF95817
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строителен надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, общ. „Марица“ в изпълнение на проект на общ. „Марица“, финансиран по под. 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014—2020 г.“

II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община „Марица“.

В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Изпълнителят осъществява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, които са включени в списъка към издаденото му удостоверение по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Забележка: Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническа спецификация, приложена към документацията за обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Територията на община „Марица“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община „Марица“.

В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Изпълнителят осъществява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, които са включени в списъка към издаденото му удостоверение по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Забележка: Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническа спецификация, приложена към документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 570
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № 16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. за БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г.,, съфин. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските р-ни.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, или за чуждестранните участници в процедурата — валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Удостоверяване:

Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на данните на удостоверението за вписване в регистъра на ДНСК по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, респ. в аналогичен регистър, с посочване уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, позволяващ на участника да извършва консултантска дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен — наименование, №, дата на издаване, срок на валидност.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие от валидно удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, а за чуждестранните лица — еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по споразумението за ЕИО.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

Удостоверяване:

За удостоверяване на съответствие с поставеното изискване участниците попълват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните им финансови отчети в съответното поле на еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството).

За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Удостоверяване:

За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа — №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и срок на валидност) в съответното поле на еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 140 000,00 (сто и четиридесет хиляди) BGN, изчислен на база годишните обороти.

Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.

2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Подобектът от най-висока категория, включен в предмета на поръчката, представлява строеж първа категория.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Удостоверяване:

За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни в съответното поле на еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на предмета на услугата, стойностите, датите и получателите.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услугата/ите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите, който е придружен с доказателство за изпълнената услуга.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от изброените по-горе документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

За „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приемат дейности по упражняване на строителен надзор при изграждане или реконструкция, или рехабилитация, или основен ремонт на поне 1 строеж от техническата инфраструктура.

Забележка: Възложителят не поставя изискване за изпълнена услуга с обем, идентичен или сходен с обема на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел 7 от документацията на общ. поръчка.

2. Условията за извършване на плащанията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в проекта на договор, представляващ приложение № 2 към документацията за обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/12/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/12/2018
Местно време: 10:00
Място:

Община „Марица“, бул. „Марица“ № 57А

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители същите трябва да се легитимират с пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

2. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците, са:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/10/2018