Услуги - 482541-2019

15/10/2019    S199

Иcпaния-Аликанте: Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура

2019/S 199-482541

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5538
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура

Референтен номер: AO/018/19
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата покана за участие в търг е придобиването на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура за Службата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Основно място на изпълнение:

Помещенията на EUIPO и/или помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта е двустранна и включва следното:

— да се предоставят услуги, които са необходими с оглед предоставяне на възможност за успешна подкрепа и поддръжка на ИТ-ресурсите, които понастоящем се използват в EUIPO, и

— да се предоставят услуги и подкрепа, които да дадат възможност за подобрения, основаващи се на непрекъснато подобряване на услугите и проектите, произтичащи от бъдещите стратегически планове на Службата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

В резултат на горепосочената процедура за обществена поръчка Службата планира да възложи многостранни рамкови договори по каскадния механизъм на не повече от трима (3) изпълнители. Рамковите договори ще бъдат сключени първоначално за две (2) години, с възможност за подновяване за три (3) последователни периода, всеки с продължителност от една година, за максимална продължителност от пет (5) години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Ако групата, която подава оферта, разчита на услуги, които ще се извършват на места извън ЕС, се изискват доказателства за тези места, които удостоверяват, че те отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 от 23.10.2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, който влезе в сила на 11.12.2018 г.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Период, необходим за подходящ преход от предишния изпълнител към настоящия изпълнител; сложността на инфраструктурата включва продължителен процес на обучение, по-добра технологична ефикасност и оптимизиране на доставката в стратегическа услуга за непрекъснатост на работата на Службата; 5 години ще са необходими, за да се оптимизира първоначалната инвестиция на доставчика за изграждането на техническа среда и за да се гарантира по-високо ниво на качеството на услугата за Службата.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/12/2019
Местно време: 13:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/12/2019
Местно време: 11:00
Място:

Публичното отваряне на офертите ще се проведе в помещенията на Службата на адрес: Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето могат да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност Службата следва да бъде информирана по електронна поща на адрес procurement@euipo.europa.eu за пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3) Уебсайтът ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация, изменения или отговори на въпроси по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/10/2019