Tjenesteydelser - 482548-2020

13/10/2020    S199

Danmark-Aalborg: Regnskabs- og revisionsvirksomhed

2020/S 199-482548

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Techcollege
Postadresse: Øster Uttrup Vej 1
By: Aalborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
Telefon: +45 31386602
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/140286934.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/140286934.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/140286934.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af revisionsydelser

Sagsnr.: 50204
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79210000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der ønskes indgået kontrakt om udførelse af revision af årsrapport og en række andre revisionsydelser for Techcollege og tilknyttede enheder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79212000 Revisionsvirksomhed
79212500 Tjenesteydelser i forbindelse med bogføringsrevision
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter følgende enheder:

— Techcollege

— Administrativt indkøbsfællesskab, Indkøbsfællesskab Nord

— Administrativt IT-fællesskab, IT Center Nord

— Videncenter for Automation og Robotteknologi (Nord).

Leverandøren skal løse følgende opgaver:

— Revision af årsrapporten for enhver enhed, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

— Finansiel og forvaltningsrevision af årsrapporten.

— Revision af ordinære kvartalsvise aktivitetsindberetninger (fuldtid, skolepraktik, skolehjem, åben uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser og befordring) inklusive en supplerende indberetning pr. type pr. kvartal og indberetning af momskompensationsordning.

— Deltagelse i det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten gennemgås og godkendes.

— Sædvanlig rådgivning i forbindelse med revisionen.

— Kvartalsvis afgivelse af revisorerklæring til Undervisningsministeriet vedrørende produktionsuddannelse på produktionsskoler.

— Revisorerklæring for klassekvotient på HTX.

— Kvartalsvis afgivelse af revisorerklæring til VUC vedrørende FVU/OBU.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten indgås i første omgang for en periode på 3 år, dvs. omfattende regnskabsårene 2021 til 2023. Ordregiver har option på at genvælge revisor for yderligere 1, 2, 3 eller 4 år, således at kontraktens maksimale varighed er 7 regnskabsår (2021 til 2027).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver bedes oplyse hvilken revisor, der i givet fald får det øverste ansvar for revision for ordregiver, og således vil fungere som den primære kontaktperson. Det er et krav, at denne person er statsautoriseret revisor.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere relevante og betydelige erfaringer med udførelse af tilsvarende opgaver.

Tilbudsgiver skal udfylde felt med referencer i ESPD. For den enkelte reference angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger). Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencelisten ved at kontakte opdragsgiver, og det er en forudsætning for accept af referencen, at den er sammenlignelig (dvs. vedrører samme ydelse som den udbudte) og acceptabel (dvs. har været udført kontraktmæssigt - uden mangler og forsinkelse af væsentlig karakter).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst tre (3) sammenlignelige og acceptable referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver kan ikke overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist:

1) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2020