Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 482554-2019

15/10/2019    S199    Europese Commissie - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Karlsruhe: Sociale diensten bij JRC Karlsruhe

2019/S 199-482554

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 170-414498)

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: European Commission, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Unterstützende Dienste (Brüssel), JRC.R.7 – Unterstützende Dienste Karlsruhe
Postadres: PO Box 2340
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE12
Postcode: 76125
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abteilung Auftragsvergabe
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sociale diensten bij JRC Karlsruhe

Referentienummer: JRC/KRU/2019/RP/2905
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op sociale bijstand voor actief en gepensioneerd personeel, hun gezinnen (met inbegrip van andere rechthebbenden zoals gedefinieerd in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie) van de vestiging van het JRC in Karlsruhe.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 170-414498

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 28/10/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 13/11/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: