Works - 482589-2019

Submission deadline has been amended by:  71681-2020
15/10/2019    S199

Slovakia-Bratislava: Railway construction works

2019/S 199-482589

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Železnice Slovenskej republiky
National registration number: 31364501
Postal address: Klemensova 8
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK SLOVENSKO
Postal code: 813 61
Country: Slovakia
Contact person: Jana Kubáni Jurigová
E-mail: kubanijurigova.jana@zsr.sk
Internet address(es):
Main address: http://www.zsr.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420247
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5)Main activity
Other activity: Služby v železničnej doprave

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Reference number: 25844/2019/O220
II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do 2 Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 353 747 214.59 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45234116 Track construction works
45234115 Railway signalling works
45231400 Construction work for electricity power lines
45221111 Road bridge construction work
45221112 Railway bridge construction work
45221211 Underpass
45221220 Culverts
45100000 Site preparation work
45112700 Landscaping work
45112000 Excavating and earthmoving work
45213320 Construction work for buildings relating to railway transport
45231113 Pipeline relaying works
45233144 Overpass construction work
45262620 Supporting walls
45300000 Building installation work
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
45314310 Installation of cable laying
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111200 Site preparation and clearance work
71330000 Miscellaneous engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Železničný uzol Žilina od sžkm 199,200 trate Púchov -Žilina a od sžkm 251,109 trate Žilina-Čadca po sžkm 326,800 trate Žilina-Vrútky.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do 2 Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Dielo (stavebné práce) musí plnohodnotne vytvoriť tranzitný železničný koridor, ktorý spĺňa požiadavky konvenčných železničných systémov Európy. Modernizácia pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým zabezpečením skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku.

Stavba predstavuje riešenie modernizácie 1 železničného uzla (ďalej len "uzol Žilina"), ktorého súčasťou sú:

— Úsek Strážov-Žilina od km 199,200 modernizovanej trate Púchov - Žilina,

— ŽST Žilina,

— Úsek Žilina - Budatín od km 251,109 modernizovanej trate Žilina Krásno nad Kysucou,

— Úsek Žilina - Varín,

— Žilina - Teplička,

— ŽST Varín,

— Úsek Varín - Strečno po km 326,800 trate Žilina - Vrútky.

Celá stavba má dĺžku cca 14 km v smere východ - západ a 2,3 km v smere sever - juh. Obsahuje 4 železničné stanice: Žilina - zriaďovacia stanica, Žilina - osobná stanica, Žilina - Teplička a Varín a 3 odbočky: Budatín odb., Odb. Váh a Odb. Potok, ktoré sú začlenené do uzla Žilina.

Stavba uzla Žilina rieši aj prechod na STTS stavbu uzla v 2 etapách.

Prvá etapa stavby bude znamenať modernizáciu celého uzla, výstavbu TNS v Žiline a uvedenie do prevádzky objektov súvisiacich so STTS na úseku Púchov - Žilina (mimo), vrátane úseku Púchov - Považská Bystrica.

Objekty z druhej etapy budú uvedené do prevádzky počas definitívneho prechodu na STTS v celom "uzle Žilina".

Stavba je riešená v 2 cieľoch - prvým je modernizácia a vytvorenie podmienok na prevádzkovanie uzla systémom 25 kV, druhým cieľom je prevádzkovanie celého zmodernizovaného uzla systémom 25 kV v zmysle nariadenia GR ŽSR z roku 2005 o zmene trakcie na V. koridore.

Stavba je rozdelená na ucelené časti stavby (ďalej len "UČS"):

— UČS 53 Traťový úsek Žilina Strážov - Váh

— UČS 54 Traťový úsek Váh - odb. a zast. Varín

— UČS 55 Traťový úsek Odbočka a zastávka Varín - Strečno

— UČS 56 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička

— UČS 96 Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina - Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina

— UČS 97 Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Púchov - Žilina

— UČS 98 Zmena trakcie na STTS 25 kV v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou

— UČS 99 Zmena trakcie na STTS 25 kV v uzle Žilina

— UČS 00 Systém ERTMS

Jednotlivé UČS sú zaradené do Sekcií nasledovne:

— Sekcia č. 1: UČS 54, UČS 55

— Sekcia č. 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00.

Jednotlivé UČS sú delené do prevádzkových súborov a stavebných objektov.

Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 353 747 214.59 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

— Sekcia č. 1 - Dohoda o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330

— Sekcia č. 2 - OPII - PO1 - P. č. 5

II.2.14)Additional information

1) Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 500 000 EUR (päťstotisíc) .

Spôsob zloženia zábezpeky:

— zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,

— poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

— poskytnutím poistenia záruky.

V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu verejného obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením "Neotvárať".

Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenie záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác. Záujemcom sa odporúča účasť na obhliadke, aby si overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 28.10.2019. Záujemcovia sa dostavia na nástupište č. 6 v ŽST Žilina osobná stanica (rajecké nástupište vedľa prevádzkovej budovy ŽSR) o 10.00 hod. Obhliadku bude organizovať Ing. Jelena Holá.

3) Verejný obstarávateľ sa zaoberal ne/možnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Verejný obstarávateľ neumožňuje vo verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti, pretože stavebné práce/stavba tvoriaca predmet zákazky predstavuje 1 funkčný, technický celok, ktorého jednotlivé úseky/časti sú funkčne a technologicky prepojené. Verejný obstarávateľ je zároveň toho názoru, že všetky úseky predmetu zákazky zodpovedajú identickej oblasti predmetu činnosti, a to uskutočňovaniu stavebných prác. Z uvedeného dôvodu tak podľa názoru verejného obstarávateľa nedochádza k obmedzeniu hospodárskych subjektov pokiaľ ide o ich možnú účasť vo verejnom obstarávaní. Nemožnosť deliť zákazku na časti vyplýva aj z povahy obstarávanej stavebnej práce. Jednotlivé úseky tvoriace predmet zákazky z hľadiska funkčného, časového a miestneho, ako aj z hľadiska technických špecifikácií spolu súvisia natoľko, že ich rozdelenie by malo pre verejného obstarávateľa za následok neprimerané komplikácie v súvislosti s koordináciou a organizáciou viacerých dodávateľov pri výkone ich činností na predmetnej stavbe. Takáto koordinácia viacerých dodávateľov by mala zároveň za následok neprimeranú administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, pretože verejný obstarávateľ by musel na zabezpečenie koordinácie väčšieho množstva dodávateľov vyčleniť viac svojich zamestnancov zaoberajúcich sa ich koordináciou. Realizácia tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác viacerými dodávateľmi by spôsobila nadmernú technickú náročnosť jej realizácie, čo by malo v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú výhodnosť a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. Požadované činnosti na seba nadväzujú a je potrebné, aby aj zodpovednosť za celý predmet zákazky (Dielo) ako nedeliteľný celok niesol jediný subjekt. Podrobnejšie je uvedené v Prílohe č. 10 súťažných podkladov - Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady) ich preukáže v zmysle § 32 ods. 2 ZVO v ponuke predložením dokladov požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. kapitoly E. súťažných podkladov.

2. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 ZVO preukázať, zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO.

3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.

4. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

6.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2019
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2019
Local time: 09:00
Place:

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v zasadačke č. 3

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.

3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").

4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.

5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.

6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.

7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vždy vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u.

Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.

8) Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak má na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom akúkoľvek dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.

10) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady a dokumenty uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov.

11) V bode II.2.7.) je uvedená doba 48 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa odovzdania prvého staveniska týkajúceho sa Sekcie č. 2.

12) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2019