Services - 48262-2022

28/01/2022    S20

Nederland-Rotterdam: Diensten voor onderwijs en opleiding

2022/S 020-048262

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Hogeschool Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 10674506
Postadres: Blaak 555
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 GB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jolijn de Groot
E-mail: inkoop@hr.nl
Telefoon: +31 107944153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hogeschoolrotterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1ad6597f0b8ea1a5e948e6465c335052
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1ad6597f0b8ea1a5e948e6465c335052
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lockers

Referentienummer: 2021/FIT/EU/023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een partner die de lockerkasten inclusief elektronisch sluitsysteem levert, plaatst en onderhoud. De leverancier dient zowel koop als huur lockers aan te bieden, om de vraag zo flexibel mogelijk te kunnen faciliteren. De lockerkasten zullen gebruikt gaan worden door docenten, studenten, medewerkers en medewerkers van externe partijen zoals schoonmaak en cateraars.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44521140 Sloten voor meubelen
44421720 Opbergkasten
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde van de Overeenkomst bedraagt circa €60.000 (exclusief BTW) per jaar. Hogeschool Rotterdam zal onder de Raamovereenkomst in totaal maximaal aantal leveringen/diensten afnemen met een geraamde totale waarde van maximaal € 750.000 (exclusief BTW).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor vier (4) jaar met een verlengingsoptie van twee (2) keer maximaal 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlening

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- UEA

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie 1,

- Kerncompetentie 2,

- Beroepsbekwaamheid,

- Beroepsbekwaamheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Deze Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor vier (4) jaar met een verlengingsoptie van twee (2) keer maximaal 12 maanden.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2022
Plaatselijke tijd: 13:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Bevoegde instantie bemiddeling
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inlichtingen over beroepsprocedures
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@hr.nl
Internetadres: http://www.hr.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2022